Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 11 березня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЧЕПКАЛЕНКО  ДАР’Ї  ОЛЕКСАНДРІВНИ «Законодавче регулювання організації та діяльності органів виконання судових рішень в Україні в ХХ ст.: історико-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Шевердін Максим Михайлович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Кириченко Володимир Євгенійович, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, професор кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін;
  • кандидат юридичних наук, доцент Бондаренко Наталія Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри загальноправових дисциплін.

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БОНДАРЕНКО  ВЕРОНІКИ ЮРІЇВНИ «Громадські об’єднання як інститут громадянського суспільства в Україні: теоретико-правовий аналіз» за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія  держави і права; історія політичних і правових учень».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Чапала Геннадій Владиславович, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, вчений секретар Інституту.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Серьогін Віталій Олександрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету;
  • кандидат юридичних наук Гиляка Олег Сергійович, Національна академія правових наук України, начальник управління планування та координації правових досліджень в Україні.