Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 19 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ОМАРОВА   АМІЛЯ   АЗАД   огли «Інститут підслідності в кримінальному провадженні» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Туманянц Ануш Робертівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального процесу.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Щур Богдан Володимирович, Львівський торговельно-економічний університет, завідувач кафедри кримінального права та процесу, заслужений юрист України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Гринюк Володимир Олексійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри правосуддя.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КУЛИК  КАТЕРИНИ  ДМИТРІВНИ «Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Валуйська Марина Юріївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Денисов Сергій Федорович, Академія державної пенітенціарної служби, завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології;
 • кандидат юридичних наук, доцент Левченко Юрій Олександрович, Національна академія внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Повідомляю, що 20 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук ТРОФИМЕНКА   ВОЛОДИМИРА   МИХАЙЛОВИЧА «Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор

Грошевой Юрій Михайлович,

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Аленін Юрій Павлович, Національний університет «Одеська юридична академія», професор кафедри кримінального процесу, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
 • доктор юридичних наук, професор Лобойко Леонід Миколайович, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою;
 • доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри правосуддя, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КАЧМАРЯ  БОГДАНА  МИКОЛАЙОВИЧА «Механізм забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (кримінальний процесуальний аспект)» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Карпенко Михайло Олегович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального процесу.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, Київський національний унівeрситeт імені Тараса Шeвчeнка, професор кафедри правосуддя, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України;
 • кандидат юридичних наук, професор Король Володимир Володимирович, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», професор кафедри кримінальної юстиції.

Повідомляю, що 21 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук БУРДІНА  МИХАЙЛА  ЮРІЙОВИЧА «Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII – ХХ ст.): історико-правовий та інституційний виміри» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Головко Олександр Миколайович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри державно-правових дисциплін.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Гончаренко Володимир Дмитрович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн;
 • доктор юридичних наук, професор Бойко Ігор Йосипович, Львівський національний університет імені І. Франка, професор кафедри історії держави, права та політико-правових учень;
 • доктор юридичних наук, професор Гусарєв Станіслав Дмитрович, Національна академія внутрішніх справ, перший проректор.

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЗУБЕНКА   КОСТЯНТИНА   ВОЛОДИМИРОВИЧА «Цивільний оборот рухомих речей, на які законодавством України поширено правовий режим нерухомості» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Бірюкова Алевтина Геннадіївна, Національний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри цивільного права № 2.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Калаур Іван Романович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри цивільного права і процесу;
 • кандидат юридичних наук, доцент Гужва Антон Миколайович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Повідомляю, що 22 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СПЄСІВЦЕВА   ДЕНИСА   СЕРГІЙОВИЧА «Юридичні факти у механізмах виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухомість в Україні» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Коструба Анатолій Володимирович, Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», професор кафедри цивільного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Шишка Олександр Романович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ДАНИЛЕНКО   ОЛЬГИ   ВОЛОДИМИРІВНИ «Правовий режим грошей як об’єктів цивільних прав» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, Національний юридичний університет  імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Мічурін Євген Олександрович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри цивільно-правових дисциплін;
 • кандидат юридичних наук, доцент Зайцев Олексій Леонідович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.

Повідомляю, що 23 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудеться захист дисертації:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук СТОВБИ   ОЛЕКСІЯ   ВЯЧЕСЛАВОВИЧА «Темпоральна онтологія права» за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Максимов Сергій Іванович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри філософії, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Козловський Антон Антонович, Національний транспортний університет, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права;
 • доктор юридичних наук, професор Рабінович Сергій Петрович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри конституційного права;
 • доктор філософських наук, професор Титов Володимир Данилович.

Повідомляю, що 26 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЗОЛОТАРЬОВОЇ  ДАР’Ї  МИХАЙЛІВНИ «Правові засади використання земель для проведення розвідувальних робіт» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шульга Михайло Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри земельного та аграрного права, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Кірін Роман Станіславович, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Марусенко Роман Ігорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри земельного та аграрного права.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОЛЕСНІКОВА  ОЛЕКСАНДРА  АНАТОЛІЙОВИЧА «Модернізація правового забезпечення регуляторної політики держави в сфері господарювання» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Задихайло Дмитро Вітольдович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри господарського права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Беляневич Олена Анатоліївна, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, головний науковий співробітник;
 • кандидат юридичних наук, доцент Килимник Інна Ігорівна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності.

Повідомляю, що 29 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ДЕМ’ЯНЕНКО  ІРИНИ  ВОЛОДИМИРІВНИ «Організаційно-правові основи діяльності місцевих загальних судів в Україні» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Каркач Павло Михайлович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Руденко Микола Васильович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри кримінально-правових дисциплін;
 • кандидат юридичних наук Курило Олександр Миколайович, Апеляційний суд Харківської області, суддя.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОРНЄВОЇ  ПОЛІНИ  МИХАЙЛІВНИ «Принцип справедливості у праві соціального забезпечення» за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Жернаков Володимир Володимирович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри трудового права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Шумна Лариса Петрівна, Академія Державної пенітенціарної служби, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Кулачок-Тітова Людмила Вікторівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету.