Зарубіжне стажування в м. Люблін, Республіка Польща

Люблінський науково-технологічний парк спільно з Університетом Марії Кюрі-Склодовської запрошують Вас взяти участь у науково-педагогічному стажуванні «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», яке відбудеться 27 листопада – 1 грудня 2017 р. у місті Люблін, Республіка Польща.

У стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають юридичну освіту.

Особи, зацікавлені взяти участь у науково-педагогічному стажуванні, мають надіслати електронною поштою до 24 листопада 2017 р. (включно) наступні документи:
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Навчальне навантаження стажування становить 3 кредити (108 годин):
— ознайомлення з діяльністю ЛНТП та Університету Марії Кюрі-Склодовської через офіційні інформаційні портали – 12 годин;
— підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі) – 36 годин;
— індивідуальна робота – 60 годин.

Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікат будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, 15 січня 2018 р.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Сертифікат є документом, який також підтверджує проходження стажування, відповідно до ст. 7. п. 5 нового проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» № 7147 від 28.09.2017 р., згідно якого стандарт освітньої діяльності зі спеціальності «право» має гарантувати такі критерії до кадрового забезпечення освітнього процесу правничої школи: п. 5) науково-педагогічні працівники правничої школи, що мають наукові ступені та вчені звання, беруть участь в міжнародних стажуваннях.

Детальна інформація про стажування міститься у додатку до цього листа.

Організатори стажування:
Люблінський науково-технологічний парк
Сайт: www.en.lpnt.pl
Університет Марії Кюрі-Склодовської
Сайт: www.umcs.pl

Представництво в Україні:
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор,
професор кафедри конституційного права та порівняльного
правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва
Електронна адреса: lublin_law@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua
Телефон: 068 473 07 28

Завантажити файл: Іnternship_law