19-20 квітня 2018 р. в м. Київі відбудеться МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА ПРАВІ”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

МіжнароднА науково-практичнА  конференція

 “Інформаційні технології в культурі, МИСТЕЦТВІ, освіті, НАУЦІ, економіці та ПРАВІ”

 Інформаційний лист

Київ

19-20 квітня 2018 р.

 Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА ПРАВІ”, що проводить Київський національний університет культури і мистецтв.

Метою конференції є обговорення перспектив розвитку та застосування інформаційних технологій та систем в культурі, освіті, науці економіці, та бізнесі.

В межах конференції будуть проводитися пленарне засідання та робота в секціях:

 1. Інформаційні технології та системи.
 2. Математичне моделювання економічних і соціальних процесів та систем.
 3. Стратегії розвитку економіки, культурно-освітнього і наукового простору.
 4. Технології візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві.
 5. Професійна компетентність та структура цифрових компетенцій
 6. Сучасна юриспруденція: правові, процесуальні та інформаційно-технологічні аспекти
 7. Європейський рік культурної спадщини: цифрові тренди та виклики для України
 8. Концепція розвитку цифрової економіки України: пріоритетні завдання

 Робочі мови конференції – українська, англійська

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, фахівці-практики та всі зацікавлені особи.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ. Всім учасникам конференції матеріали конференції надсилаються безкоштовно у вигляді .pdf-файлу.

 Адреса організаційного комітету:

Україна, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв, ауд.301

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Ткаченко Ольга Іванівна,

Овчарук Ірина Вікторівна

e-mail: kn301@ukr.net

Витрати на відрядження, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

Місце та час проведення конференції.

Україна, м.Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв, 19-20 квітня 2018 р.

Реєстрація учасників конференції – 19 квітня 2018 року з 8-30 до 10-00 год.

Для включення тез до збірника матеріалів конференції авторам необхідно до 15 березня 2018 року надіслати на e-mail: kn301@ukr.net

такі матеріали:

 • заявку на участь в конференції (для кожного автора);
 • тези доповіді.

Файли повинні мати назву ЗАЯВКА_ІВАНОВ_ММ, ДОПОВІДЬ_ІВАНОВ_ММ.

В темі листа має бути вказано назву конференції та номер секції!!

 Увага!!! Всі документи повинні відсилатися одночасно.

Вимоги до оформлення тез:

 1. Тези повинні складатися з логічно взаємопов’язаних елементів: вступ, постановка задачі/проблеми, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел.
 2. 2. Тези повинні мати такі структурні елементи:
 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, місто, країна;
 • назва тез;
 • текст тез;
 • список використаних джерел.

Зразок оформлення тез

УДК 515.2

Іванов М.М.,

к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

моделювання процесів в культурології

Текст тез.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Левин А.А. Самоучитель полезных программ [Текст] /А.А. Левин. – СПб: Питер, 2004. – 700 с.
 2. Іванов І.О. Формування моделей [Електронний ресурс] // Інформатика. №6. − 2011.− Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Ivanovhtm
 3. Самойленко А.А. Культурологія та інформаційні технології [Текст] /А.А. Левин, А.А. Самойленко // Інформатика. № 7 – К., 2012. – С.17-23.
 4. 3. Обсяг тез не повинен перевищувати трьох сторінок друкованого тексту на аркушах формату А4 (сторінки мають бути повними), набраного у редакторі MS Word для Windows шрифтом Times New Roman 14 пунктів. Тези надсилати у форматі .doc. Відступ першого рядку абзацу – 5 мм, інтервал між рядками – 1,0. Нумерацію сторінок не виконувати. Поля: верхнє, нижнє, праве ї ліве – 20мм. Текст оформлюється в одну колонку. Міжабзацний відступ – 0 птн.
 5. Матеріали набирають шрифтом з наступними властивостями:

УДК   курсив, вирівняно по лівій стороні;

Автор (прізвище та ініціали) – напівжирний курсив, вирівняно по лівій стороні;

Науковий ступінь, вчене звання, посада автора (співавторів) – курсив, вирівняно по лівій стороні;

Назва організації (закладу), де працює автор (співавтори), місто – курсив, вирівняно по лівій стороні;

НАЗВА ТЕЗ – прописні літери, напівжирний, вирівняно по центру;

Основний текст – звичайний, вирівняно по ширині;

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ – прописні літери, 14 пунктів, напівжирний, вирівняно по центру.

 1. Формули, таблиці, рисунки, діаграми виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. Номер формули проставляється праворуч в кінці рядка в круглих дужках, не виходячи за поле. Таблиці та рисунки повинні мати назви і номери (у випадку, коли у матеріалі міститься два і більше названих елементів). Наприклад:

Рис.1. Обтікання середовища агрегату

 Таблиця 1.  Порівняння Web-браузерів

Слова Рис., Таблиця та їхні номери набирають курсивом, 14 пунктів, їхні назви – шрифтом Times New Roman 14 пунктів.. Номери та назви таблиць розміщуються праворуч над таблицями, а рисунків – по центру під ними. Відривати назви від зазначених елементів забороняється. Відстань від тексту до таблиці або рисунку, а також від таблиці або рисунку до тексту — один інтервал. Рисунки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гамми. Кольорові рисунки, діаграми та таблиці не допускається.

 1. Список використаних джерел, оформлений за вимогами ДАК України, подається наприкінці тез. На кожну позицію в списку має бути посилання в тексті (в квадратних дужках). Зноски знизу сторінки не допускаються.

УВАГА!!! ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАЗНАЧЕНИМ ВИМОГАМ АБО НАДІСЛАНІ ПІЗНІШЕ ВКАЗАНОГО ТЕРМІНУ, НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ.

Відповідальність за зміст матеріалів у тезах несуть автори. Матеріали не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають напряму конференції.

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У НАШІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У конференції

 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА ПРАВІ 

Назва секції
Назва доповіді
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Прізвище (англ.)
Ім’я (англ.)
Місце роботи
Адреса (з індексом)
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Телефони (вказати код міста): (роб., дом., моб.)
E-mail
Заочна  участь
Особиста  участь

Примітка:  поставити позначку ´ у відповідну позицію

 З повагою, організаційний комітет.

e-mail: kn301@ukr.net