28–29 березня 2018 р. в м. Запоріжжя відбудеться Регіональний науково-практичний круглий стіл «Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права»

Міністерство освіти і науки України

Юридичний факультет

Запорізького національного університету

Регіональний науково-практичний круглий стіл

«Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права»

м. Запоріжжя, 28–29 березня 2018 р.

 

Форма проведення круглого столу: заочна. Участь безкоштовна.

Порядок подання матеріалів:

Для участі у заході необхідно надіслати оргкомітету до 23 березня 2018 р. (включно) на електронну скриньку conf@lf-znu.zp.ua  наступні документи:

а) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

б) заявку на участь у круглому столі (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника та має містити у другий часті слово «Заявка» (наприклад, Лапкін_А.В._Заявка).

Вимоги до тез доповідей:

 • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
 • Сторінки не нумеруються.
 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника круглого столу (наприклад, Лапкін_А.В._тези)
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].
 • Офіційні мови круглого столу: українська, російська, англійська.

Приклад оформлення тез:

Лапкін А.В.

кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових

та правоохоронних органів

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Запобігання корупції як комплексному і багатоаспектному негативному явищу потребує адекватного масштабу цієї проблеми комплексу правових і організаційних заходів. Зокрема, це структурна перебудова системи судових та правоохоронних органів України з метою інституалізації серед них органів, спеціально уповноважених на запобігання корупційним правопорушенням, їх встановлення та розслідування, викриття і притягнення до юридичної відповідальності осіб, винних у їх вчиненні…

Література

 1. Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. Право України. 2017. № 1. С. 63-70.

Зразок оформлення заявки на участь у круглому столі:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника
 2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
 3. Науковий ступінь, вчене звання
 4. Посада, місце роботи (навчання)
 5. Контактний телефон
 6. E-mail
 7. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів круглого столу

Усіх учасників буде забезпечено збірником тез круглого столу та сертифікатом,

 які будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, впродовж місяця після проведення заходу.

Контакти організаційного комітету:

Юридичний факультет Запорізького національного університету

пр. Соборний 74, к. 210, м. Запоріжжя, 69063

Електронна сторінка: www.lf-znu.zp.ua

Електронна пошта: conf@lf-znu.zp.ua   

Контактний номер: +38 066 783 20 76