8 червня 2018 р. м. Харків відбудеться Круглий стіл «Правова наука та інноваційна діяльність в умовах євроінтеграційних процесів»

Національна академія правових наук України

 Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів

Харківської міської ради

 Наукова бібліотека Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 Круглий стіл

«Правова наука та інноваційна діяльність в умовах євроінтеграційних процесів»

 8 червня 2018 р.

м. Харків

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Круглого столу «Правова наука та інноваційна діяльність в умовах євроінтеграційних процесів», який відбудеться 8 червня 2018 року, у приміщенні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77, зал № 11). За матеріалами заходу буде видано електронний збірник матеріалів круглого столу із присвоєнням  е-ISBN, який буде розміщено на сайтах організаторів та бібліотек.

Робочі мови круглого столу: українська, англійська, польська.

Доповіді студентів та аспірантів повинні подаватися із рецензією наукового керівника.

Для участі у заході необхідно до 21 травня 2018 р. надіслати: а) заявку на участь; б) тези; в) відскановану рецензію (особи, які не мають наукового ступеня); г) копію квитанції про оплату на e-mail: conference_ndipzir@ukr.net.

За розміщення тез та доповідей в електронному збірнику матеріалів круглого столу передбачена оплата у розмірі 150 грн.; у разі замовлення друкованого примірника – 250 грн. Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

Видавництво «Право», р/с 26003801367004 в АТ ОТП Банк, МФО 300528 ЄРДПОУ 23465351, призначення: оплата за публікацію у збірнику, П.І.Б.

Більш детальна інформація на сайті – http://ndipzir.org.ua/

ДИСКУСІЙНІ НАПРЯМИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

 • Сучасні проблеми розвитку Національної інноваційної системи України;
 • Правові проблеми і виклики розвитку цифрової економіки та суспільства України;
 • Проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності та правового регулювання режиму інноваційної діяльності;
 • Відкрита наука в світовому просторі, наукометричне та бібліометричне забезпечення досліджень;
 • Актуальні проблеми приватного та публічного права.

 *Приймаються наукові тези з різних галузей правових наук.

    Правові науки:

 1. Теорія держави і права;
 2. Адміністративне право та процес;
 3. Цивільне право та процес;
 4. Господарське право та процес;
 5. Фінансове право;
 6. Трудове право, право соціального забезпечення;
 7. Земельне, аграрне, екологічне право;
 8. Міжнародне публічне та приватне право.

 ВИМОГИ

до оформлення тез

 • текст виконаний в Microsoft Word0 (7.0) для Windows з розширенням *.rtf;
 • обсяг доповідей до 4-5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • на першому аркуші, праворуч, зазначаються: ім’я та по-батькові (ініціали), прізвище, далі, по центру, жирним шрифтом вказується назва доповіді, після чого подається текст;
 • у кінці: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), відомості про автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи/ начального закладу;
 • список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно з існуючим стандартом бібліографічного опису;
 • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізна, а не в абетковому порядку;
 • сторінки не нумеруються;
 • кількість слайдів у презентації не повинна перевищувати 10-ти.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

А.І. Карнаух

 ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

             У зв’язку із нагальною потребою в сучасних економічних умовах […текст тез  доповіді…]

Література:

 1. Васильева А.С., Подцерковного О.П. Хозяйственное право Украины: Учебник – Х., ООО «Одиссей». 2005. С. 225-227.

        Карнаух Андрій Іванович – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

До матеріалів тез необхідно надати заявку на участь у круглому столі у наступному вигляді:

 ЗАЯВКА УЧАСНИКА

 Прошу включити до електронного збірника наукових тез

_________________________________________________

П.І.Б. (повністю)

_________________________________________________

посада, науковий ступінь, звання

_________________________________________________

науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, звання)

(для осіб, які не мають наукового ступеня)

_________________________________________________

адреса, телефон

_________________________________________________

електронна адреса

_________________________________________________

напрям наукових тез (див. напрямки круглого столу)

_________________________________________________

збірник наукових тез у друкованому форматі потрібен/не потрібен

_______________

Підпис учасника круглого столу

 Контактні особи:

Карбовська Кароліна Андріївна +38(063)116-58-61

Стріжкова Алла Володимирівна +38(096)11-33-668

 e-mail: conference_ndipzir@ukr.net