Положення про Раду молодих вчених

«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                         «СХВАЛЕНО»

Рішенням Конференції                                             Рішенням загальних зборів

трудового колективу                                                                        молодих вчених

Національного юридичного                                    Національного юридичного

університету ім. Ярослава Мудрого        університету ім. Ярослава Мудрого

«05» січня 2018 р.                                                                       «25» вересня 2017 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих вчених Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

І. Загальні положення

 • Рада молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Рада) є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених – співробітників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 • У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, наказами ректора, рішеннями (постановами) Вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Університет), цим Положенням.
 • Положення про Раду молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Положення), зміни та доповнення до нього схвалюються загальними зборами молодих вчених та затверджуються рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 • Під молодим вченим в цьому Положенні розуміється вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Молоді вчені, які працюють в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за сумісництвом, не можуть бути членами Ради, але можуть залучатись для організації та проведення наукових заходів та здійснення інших функцій Ради.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються в Університеті на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях можуть об’єднуватись у наукові товариства.

 • Метою діяльності Ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів як всередині Університету, так і у взаємодії з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.
 • Рада діє на принципах:

1) свободи наукової творчості;

2) добровільності, колегіальності, відкритості;

3) рівності прав молодих вчених;

4) виборності.

 • Університет забезпечує діяльність Ради, надаючи приміщення, телефонний зв’язок, інші необхідні умови, а також беручи участь у фінансуванні наукових та інших заходів.

ІІ. Функції та повноваження Ради

 • До основних функцій Ради належать:

1) представницька;

2) інформаційна;

3) комунікаційна;

4) виховна.

 • Основними завданнями Ради є:

— сприяння взаємодії між керівництвом Університету та молодими вченими;

— підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання їх професійної діяльності, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;

— консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо;

— сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;

— підтримка молодих вчених у проведенні ними, науково-організаційних, наукових та освітніх заходів;

— сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

 • Рада відповідно до покладених на неї завдань:

— представляє інтереси молодих вчених в Університеті, державних, самоврядних та громадських організаціях і сприяє наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених;

— бере участь у розробленні проектів рішень Вченої ради Університету, наказів ректора Університету з питань, що належать до її компетенції;

— забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими всередині Університету, з радами молодих вчених Національної академії правових наук України, її структурних підрозділів, радами молодих вчених та науковими товариствами інших вищих навчальних закладів;

— популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

— сприяє підвищенню якості наукових досліджень;

— погоджує рішення керівництва Університету щодо відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;

— сприяє налагодженню професійних контактів між науковими установами, вищими навчальними закладами України та іноземними науковими установами та організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення заходів з наукової, освітньої діяльності.

 • Рада має право:

— подавати пропозиції до ректора, проректора з наукової роботи, Вченої ради, кафедрам щодо удосконалення діяльності Університету в частині, що стосується молодих вчених;

— одержувати від керівництва та структурних підрозділів Університету необхідну інформацію для забезпечення своєї діяльності;

— утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;

— організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової та громадської активності молодих вчених;

— делегувати членів Ради до складу Вченої ради Університету, а також до рад молодих вчених, які створюються в центральних та місцевих органах виконавчої влади відповідно до законодавства України.

ІІІ. Структура та організація роботи Ради

 • Склад Ради формується строком на п’ять років з молодих вчених Університету відповідно до Положення про вибори членів Ради молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, яке затверджується Радою.
 • Кількісний склад Ради становить від 8 до 12 осіб, серед яких обрається голова Ради, його заступник та секретар Ради.

Зазначені особи обираються із членів Ради на її першому засіданні.

До складу Ради за посадою входить голова Студентського наукового товариства та старости курсів аспірантури.

 • Голова Ради:

— головує на засіданнях Ради;

— розподіляє обов’язки між заступником, секретарем та іншими членами Ради;

— представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, науковими установами, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, виконує інші представницькі функції;

— звітує про діяльність ради перед Вченою радою Університету;

— здійснює інші повноваження.

 • Голова Ради обирається на термін діяльності Ради.
 • Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
 • Повноваження члена Ради припиняються за рішенням Ради:

1) у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

2) за власним бажанням;

3) у разі припинення трудової діяльності в Університеті.

 • Діяльність Ради координується проректором з наукової роботи Університету. Матеріально-технічне забезпечення Ради здійснює відділ наукових досліджень Університету.
 • Основною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться відповідно до визначеного плану діяльності, а також у разі необхідності. Головуючим на засіданні Ради є голова, а в разі його відсутності – його заступник.
 • Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її обраних членів.
 • На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більшість від її складу.
 • Пропозиції Ради оформляються у формі протоколу засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради.
 • Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті «Наука в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого» (http://nauka.nlu.edu.ua/).