Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2017 році

Додаток 5 до Правил прийому

до Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого у 2017 році

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого у 2017 році

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури розроблені Приймальною комісією Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за №1515/29645,  та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня                 2016 року № 261.

Правила прийому до аспірантури та докторантури є додатком до Правил прийому до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого     у 2017 році й діють з 01 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року.

 АСПІРАНТУРА

 І. Загальні положення

1.1. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (далі – Університет) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за очною та заочною формами навчання у галузі знань 08 Право із спеціальностей:                   081 Право; 082 Міжнародне право (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від              29 квітня 2015 року № 266).

1.2. До аспірантури Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають (перебувають) на території України на законних підставах, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії.

1.3. Особа, яка подає для вступу до аспірантури Університету диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Університету рішення про визнання його диплома.

1.4. Прийом до аспірантури Університету здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.

1.5. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

1.6. Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

1.7. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

1.8. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення для вступників до аспірантури у межах ліцензійного обсягу щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу обсягів державного замовлення.

1.9. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

1.10. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту в Університеті за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Університеті, мають рівні права та обов’язки.

1.11. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

1.12. Вступникам на час вступу місця у гуртожитку не надаються.

ІІ. Строки та порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання до аспірантури

2.1. Строк прийому заяв і документів:

1 потік: початок – 10 березня 2017 року; закінчення – 10 квітня               2017 року;

2 потік:  початок – 01 червня 2017 року; закінчення – 30 червня               2017 року.

2.2. Вступники до аспірантури особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури Університету (далі – заява) в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

2.3. До заяви вступник до аспірантури додає:

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

2.4. Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

2.5. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

2.6. Вступні випробування будуть проводитися в усній та письмовій формі: 1 потік – з 10 травня по 30 травня 2017 року; 2 потік –   з 28 серпня по  08 вересня 2017 року.

2.7. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених Правилами прийому до аспірантури Університету.

2.8. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

- вступного іспиту з філософії (в обсязі навчальних програм вищих навчальних закладів ІУ рівня акредитації);

- презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (оформленої у вигляді реферату, вимоги до якого викладені у додатку до цих Правил).

2.9. Оцінювання знань вступника до аспірантури відбуватиметься за 100-бальною шкалою:  90-100 балів – «відмінно», 80-89 балів – «дуже добре», 70-79 балів – «добре», 60-69 балів – «задовільно», 59 і менше балів — «незадовільно». Якщо вступник одержав на вступному іспиті до аспірантури менше 60 балів, він втрачає право участі у конкурсі і не допускається до складання наступних іспитів.

2.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих вступником до аспірантури на вступних випробуваннях, і помножених на вагові коефіцієнти:

- із спеціальності (вага якого становить 40 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,4);

- з іноземної мови (вага якого становить 25 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,25);

- з філософії (вага якого становить 25 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,25);

- презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника (вага якого становить 10 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,1).

2.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних іспитів до аспірантури не допускається.

2.12. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного 2017 року.

2.13. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

2.14. Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з кожної спеціальності та форми навчання окремо.

2.15. Вступники до аспірантури, які не витримали конкурсу на місця державного замовлення, можуть брати участь у конкурсі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

2.16. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора Університету до 15 вересня 2017 року.

 ДОКТОРАНТУРА

 І. Загальні положення

1.1. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (далі – Університет) оголошує прийом до докторантури для здобуття ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання у галузі знань 08 Право                 із спеціальностей: 081 Право; 082 Міжнародне право (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266).

1.2. Прийом до докторантури Університету здійснюється з урахуванням наукових досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.

1.3. До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

1.4. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі два роки.

1.5. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

ІІ. Строки та порядок прийому заяв і документів та зарахування на навчання до докторантури

2.1. Строк прийому заяв і документів: початок – 10 квітня 2017 року; закінчення – 28 квітня 2017 року.

2.2. Вступники до докторантури особисто подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я ректора Університету;
 • особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
 • три кольорові фотокартки 3×4;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
 • копію картки фізичної особи – платника податків.

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

2.3. Під час подання заяви вступник до докторантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, а також диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук (оригінал).

2.4. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада Університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

2.5. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників до докторантури відповідна кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Університету.

2.6. Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників Університету зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

2.7. Рішення вченої ради Університету про зарахування до докторантури затверджується і оформляється наказом ректора до 01 вересня 2017 року.