Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2018 році

Додаток 4 до Правил прийому

до Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого у 2018 році

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого у 2018 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури розроблені Приймальною комісією Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1378 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 р. за № 1397/31265, та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261.

Правила прийому до аспірантури та докторантури є додатком до Правил прийому до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2018 році й діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.

 АСПІРАНТУРА

 І. Загальні положення

1.1. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (далі – Університет) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за очною та заочною формами навчання у галузі знань 08 «Право» із спеціальності                   081 «Право» та у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» із спеціальності              293 «Міжнародне право» (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року № 266 зі змінами від 01.02.2017 року № 53).

1.2. До аспірантури Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають (перебувають) на території України на законних підставах, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії.

1.3. Прийом до аспірантури Університету здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.4. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.

1.5. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору (контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

1.6. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

1.7. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

1.8. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти  (далі Документ) обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року за № 614/27059.

1.9. Іноземці та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть здобувати вищу освіту в Університеті за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання до аспірантури Університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється упродовж року відповідно до наказу Міністерства освіти України № 1541 від 01.11.2013 р. «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536.

1.10. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

1.11. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Університеті, мають рівні права та обов’язки.

1.12. Вступникам на час вступу до аспірантури місця у гуртожитку не надаються.

ІІ. Строки та порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання до аспірантури

2.1. Строк прийому заяв і документів:

початок – 02 липня 2018 року; закінчення – о 16.00 годині 13 липня 2018 року.

2.2. Вступники до аспірантури особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури Університету (далі – заява) в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

2.3. До заяви вступник до аспірантури додає:

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

2.4. Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

2.5. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

2.6. Вступні випробування будуть проводитися в усній та письмовій формі з 15 серпня по 31 серпня 2018 року.

2.7. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених цими Правилами.

2.8. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;

- презентації дослідницьких пропозицій (оформленої у вигляді реферату, вимоги до якого викладені у додатку до цих Правил).

2.9. Оцінювання знань вступника до аспірантури відбуватиметься за            100-бальною шкалою:  90-100 балів – «відмінно», 80-89 балів – «дуже добре», 70-79 балів – «добре», 60-69 балів – «задовільно», 59 і менше балів — «незадовільно». Якщо вступник одержав на вступному іспиті до аспірантури менше 60 балів, він втрачає право участі у конкурсі і не допускається до складання наступних іспитів.

2.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих вступником до аспірантури на вступних випробуваннях, і помножених на вагові коефіцієнти:

- із спеціальності (вага якого становить 40 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,4);

- з іноземної мови (вага якого становить 30 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,3);

- презентація дослідницьких пропозицій, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника (вага якого становить 30 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,3).

2.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних іспитів до аспірантури не допускається.

2.12. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного 2018 року.

2.13. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

2.14. Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з кожної спеціальності та форми навчання окремо.

2.15. Вступники до аспірантури, які не витримали конкурсу на місця державного замовлення, можуть брати участь у конкурсі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах договору (контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

2.16. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора Університету до 15 вересня 2018 року.

 ДОКТОРАНТУРА

 І. Загальні положення

1.1. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого           (далі – Університет) оголошує прийом до докторантури для здобуття ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання у галузі знань 08 «Право» із спеціальності 081 «Право» та у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» із спеціальності 293 «Міжнародне право» (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України              від 29.04.2015 року № 266 зі змінами від 01.02.2017 року № 53).

1.2. Прийом до докторантури Університету здійснюється з урахуванням наукових досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.

1.3. До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

1.4. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі два роки.

1.5. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору (контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

ІІ. Строки та порядок прийому заяв і документів та зарахування на навчання до докторантури

2.1. Для вступу до докторантури вступник з 02 по 30 квітня 2018 року подає відповідній кафедрі Університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідна кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Університету.

2.2. Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників Університету зі ступенем доктора наук                     з відповідної спеціальності.

2.3. Строк прийому заяв і документів: початок – 02 липня 2018 року; закінчення – о 16.00 годині 13 липня 2018 року.

2.4. Вступники до докторантури особисто подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

 • заяву на ім’я ректора Університету;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
 • три кольорові фотокартки 3×4;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • засвідчену копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • витяг з протоколу рішення вченої ради Університету про рекомендацію для зарахування до докторантури;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
 • копію картки фізичної особи – платника податків;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

2.5. Під час подання заяви вступник до докторантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, а також диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання (за наявності).

2.6. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада Університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

2.7. Іноземці та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть здобувати вищу освіту в Університеті за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання до докторантури Університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється упродовж року відповідно до наказу Міністерства освіти України № 1541 від 01.11.2013 р. «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536.

2.8. Рішення вченої ради Університету про зарахування до докторантури затверджується і оформляється наказом ректора до 01 вересня 2018 року.