29 листопада 2019 р. відбудеться XІІІ міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка запрошує Вас взяти участь у роботі ХІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» яка відбудеться 29 листопада 2019 року в Інституті музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка (27 ауд. інституту музичного мистецтва, вул. І. Франка, 11, м. Дрогобич).
До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Форма участі: очна, заочна. Зібрані матеріали будуть надруковані у збірнику тез, який вийде з друку на час проведення конференції.

Статті друкуються на платній основі:

Організаційний внесок становить 250 грн. (друк програми та тез конференції). Організаційний внесок сплачується незалежно від форми участі в конференції (очної чи заочної);
Організаційний внесок, що включає участь у конференції без друку тез становить 100 грн. (учасники отримують програму конференції). Перевищення обсягу публікації – 25 грн. за сторінку. Отримання додаткового примірника збірника – 100 грн.   

Умови участі в конференції:

1) до 1 листопада 2019 року необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету accomobile@ukr.net тези в електронному варіанті, після чого оргкомітет відправить на електронну адресу автора дані для переказу коштів.
2) витрати на проїзд, харчування і проживання – за власний рахунок учасника або за рахунок відряджуючої сторони.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези подаються у текстовому редакторі Microsoft Word обсягом 2-3 сторінки в електронному варіанті на e-mаil: accomobile@ukr.net
Оформлення рукопису: формат A-4, шрифт Times New Roman; інтервал між рядками – 1,5; кегль 14; поля: справа, угорі та внизу – 2, зліва – 3. Абзац – відступ – 1,25. Сторінки, таблиці, малюнки, ілюстрації, нотні приклади – нумерувати. Переноси – не використовувати. На кожну позицію літератури має бути посилання в тексті статті. Посилання здійснюються у вигляді [1, 5], для кількох джерел одночасно [7, 5; 15, 146], можливе посилання без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.

Структура написання тез:

— ім’я та прізвище автора, місто, країна (з правої сторони);
— назва статті (великими літерами, напівжирним шрифтом);
— виклад основного матеріалу;
— література;
— відомості про автора (прізвище, ім’я та по-батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, наукове звання, адреса (службова, домашня), телефони, e-mаil.

Адреса та контакти оргкомітету:

Кафедра народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка
вул. І. Франка 11, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100
e-mail: accomobile@ukr.net
Тел.: +38 (067) 999-02-55 (Душний Андрій Іванович).

ОРГКОМІТЕТ

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Іван ІВАНЕНКО,
(Дрогобич, Україна)

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПЛЬСТВІ:
СТРИЖНЕВІ ЧИННИКИ
ТЕКСТ

Література:

1. Береза А., Нестерович Б. Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи [Ноти]: навч.-метод. посіб. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – Вид. 2-е, змін. і доп. – 176 с.
2. Давидов М. Школа виконавської майстерності баяніста (акордеоніста): посібник [для студ. та педагогів вищих і середніх навч. закл.]. – К.: Вид-тво ім. Олени Тиліги, 1998. – 112 с.
3. Ільченко О. Художні основи аматорського народно-оркестрового виконавства: автореф. дис. … докт. мистецтв.: спец. 17.00.03 – музичне мистецтво. – К., 1996. – 60 с.
4. Пасічняк Л. Етапи становлення репертуару академічних народно-інструментальних ансамблів України ХХ століття // Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини: зб. матер. наук.-практ. конф. (Львів, 3 листопада 2005) / [ред.-упоряд. А. Душний, С. Карась, Б. Пиц]. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 261–269.
5. Шишко Л. У Луцьку формується авторитетна баянна школа [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://vidomosti-ua.com/news/12715 [15.09.2015]
6. Юник Д. Виконавська надійність музикантів: зміст, структура, і методика формування: [монографія]. – К.: ДАКККіМ, 2009. – 340 с

ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО АВТОРА:

Іваненко Іван Іванович – аспірант кафедри германських мов та перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
тел. 067 12 91 934
stepan-vovk@ukr.net

ПІБ і телефон отримувача, населений пункт й № відділення «Нової пошти» для отримання збірника. Збірники надсилаються на адресу вказаного у відомостях автора. За правильність вказаних особистих даних відповідальність несе автор.