05 грудня 2019 р. відбудеться Всеукраїнський круглий стіл «Права людини: здобутки, проблеми та перспективи»

ШАНОВНІ МОЛОДІ НАУКОВЦІ!

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Права людини: здобутки, проблеми та перспективи», який проводиться з нагоди 71-ої річниці прийняття Загальної декларації прав людини.

Круглий стіл відбудеться 05 грудня 2019 р. о 10.30 год. на базі Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Київ, вул. М. Брайчевського (Металістів), 17.

Захід присвячено актуальним проблемам захисту прав людини, історії становлення вчення про права людини, сучасному стану й перспективам розвитку універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини, впливу глобалізаційних процесів і тенденціям регіоналізації міжнародного права прав людини, місцю України в міжнародному правозахисному дискурсі.

До участі в круглому столі запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів, студенти, аспіранти та молоді вчені закладів вищої освіти, роботи яких буде попередньо відібрано організаційним комітетом.

Робочі мови: українська, англійська.

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Карпачова Ніна Іванівна, перший Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, к.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України;

Буроменський Михайло Всеволодович, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кудерська Надія Іванівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Дмитрієв Анатолій Іванович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України;

Олефір Віктор Іванович, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Прилипко Сергій Миколайович, д.ю.н., професор, академік НАПрНУ, професор кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України;

Комарова Тетяна В’ячеславівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Трагнюк Олеся Янівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету Ярослава Мудрого;

Ткаченко Юрій Володимирович, к.е.н., доцент, директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Пазюк Андрій Валерійович, д.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Денісова Олена Сергіївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний спеціаліст відділу з питань захисту прав людини Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України;

Відповідальні секретарі:

Мацко Анатолій Степанович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Барабаш Тетяна Олегівна, к.ю.н., асистент кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Бенедик Яна Степанівна, к.ю.н., асистент кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава мудрого.

Для участі у круглому столі необхідно до 29 листопада 2019 р. надіслати на електронну адресу konferenciyaIUP@gmail.com заповнену заявку (назва документа: Прізвище_заявка) й тези доповідей (назва документа: Прізвище_тези), підписані автором та науковим керівником, за такими тематичними напрямами: 1) ООН та міжнародні стандарти у галузі прав людини; 2) регіональні системи захисту прав людини. Особливості захисту прав людини в Європі; 3) Конвенція ООН про права дитини: захист прав дитини в сучасних умовах; 4) забезпечення права на справедливий суд в Україні.

Інформація для учасників конференції:

 • за науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор;
 • оргкомітет планує видати електронну збірку матеріалів круглого столу. Автори наукових робіт отримають варіант збірника у форматі pdf.

 ВИМОГИ

до оформлення тез доповідей

 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 (7.0)
 • обсяг роботи до 4 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • на першому аркуші, праворуч, зазначаються: прізвище і ініціали (навчальний заклад, курс, рік навчання), далі, по центру, напівжирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого подається текст.
 • список використаних джерел (без повторів) оформлюється наприкінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису;
 • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок);
 • сторінки не нумеруються;
 • учасники після списку використаної літератури вказують інформацію про наукового керівника.

Матеріали, що не відповідають вищезгаданим вимогам та проблематиці круглого столу, або надіслані автором з порушенням вказаного терміну, розглядатися та публікуватися не будуть.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

 Михайлова В. Л.[1]

 

ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

ПРАВ ЛЮДИНИ

      Доктринальні напрацювання Г. Лаутерпахта слугували концептуальним підґрунтям для розробки тексту ЗДПЛ [1, с. 8]. …

Список використаних джерел:

 1. Рабінович П. Професор Г. Лаутерпахт — автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини / П. Рабінович, В. Особа. // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – С. 3–10.

  Науковий керівник: Мацко А. С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 

[1] Студентка 2 курсу Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого