15 травня 2020 р. запрошуємо до участі в міжнародному науково-практичному круглому столі «Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації»

Шановні колеги !

Осіб, зацікавлених у роботі міжнародного науково-практичного круглого столу, просимо надіслати до організаційного комітету до 20 квітня 2020 року електронною поштою на адресу: kh.vakp@ukr.net такі матеріали:

тези доповіді;
заповнену за зразком заявку.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. Наприклад: Заборовський_Заявка, Заборовський_Тези.

Вимоги до тез доповіді:

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman 14, півжирний).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де працює (навчається) автор; шрифт Times New Roman 14.
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5, відступ – 1, 25.
Список використаних джерел (за алфавітом і без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою на порядковий номер джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Мінімальний обсяг тексту: 3 сторінки зі списком використаних джерел.

Зразок оформлення заявки:

Прізвище, ім’я, по батькові учасника
Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де навчається або працює учасник
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
Дані про безпосередню або заочну участь у заході
Контактний телефон
Електронна адреса

Сплата організаційного внеску не передбачається. Усі витрати, пов’язані із участю у міжнародному науково-практичному круглому столі – за рахунок учасників.
Звертаємо увагу, що тези доповідей будуть оприлюднені в авторській редакції.

 

УВАГА! Оголошено конкурс студентських робіт.
Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам зазначеним вище.
Термін подання наукових робіт студентів до 15 квітня 2020 року. Обов’язковою є наявність рецензії наукового керівника. Заплановано виступ переможців конкурсу на міжнародному науково-практичному круглому столі.
За додатковою інформацією звертайтеся:
Демидова Людмила Миколаївна
+30994919808
Шульженко Надія Володимирівна
+380971805840

 

Нет описания фото.