Нормативно-правова база підготовки здобувачів ступенів вищої освіти доктора філософії та доктора наук

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 707 від 23.06.2016 р. «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого розширено провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні та надано дозвіл на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за двома науковими спеціальностями (переліку 2015 року).

Ліцензійний обсяг підготовки докторів філософії

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого з 15.09.2016 року здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

Відповідність наукових спеціальностей переліку 2011 року новим науковим спеціальностям переліку 2015 року визначається Наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266» з доповненнями та уточненнями (Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266», від 1 лютого 2017 р. № 53).

Науковими керівниками здобувачів ступеня доктора філософії призначаються науково-педагогічні працівники, які відповідають кадровим вимогам, зазначеним у п. 28 Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами).

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і доктора філософії.

Вимоги  до  оформлення  дисертацій затверджено наказом Міністерства освіти  і науки України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Порядок захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (для аспірантів вступу з 2016 року), визначений Постановою КМУ № 167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

Порядок захисту дисертацій та присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук визначається Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами.

Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 12.08.2015 р. «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

Розмір стипендії аспірантів і докторантів визначається згідно з Постановою КМУ № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами).