Приймаються матеріали для участі у Міжнародній юридичній науково-практичній конференції на тему: «ГЕНЕЗИС ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР»

Розпочато прийом матеріалів для участі у Міжнародній юридичній науково-практичній конференції на тему:

«ГЕНЕЗИС ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР»

Подання матеріалів до 6 березня 2019 року (включно)

(з публікацією тез у збірнику матеріалів конференції, його реєстрацією в універсальному міжнародному класифікаторі – ISBN та внесенням до наукометричної бази)

Мета конференції

Консолідація результатів наукових досліджень у сфері публічного та приватного права: 1) висвітлення теорії права та практики його застосування; 2) опрацювання методології, філософії та ідеології приватного і публічного права, а також інноваційного розвитку сучасного правового життя; 3) поглиблення уявлень про право, його внутрішню систематику, вплив на суспільні відносини, посилення його регулятивних можливостей.

Шановні юристи, науковці, колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці на Інтернет- сторінках нашої конференції. Участь у конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших наукових досліджень, здійснити їх апробацію і одержати на них відгуки, обмінятися думками з фахівцями різних юридичних спеціальностей. Надіслані Вами тези доповідей будуть розміщені на сайті у відповідних секціях конференції та стануть доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової мережі ІНТЕРНЕТ у будь-якій країні. Архівація та збереження матеріалів конференції, як Інтернет-ресурсу, забезпечує подальшу індексацію результатів Ваших наукових досягнень у пошукових системах, а активне анонсування Інтернет-конференції сприяє формуванню необхідного для Вас іміджу. За результатами конференції буде опублікований збірник матеріалів, в якому знайдуть своє втілення думки та погляди усіх її учасників.

Планується робота за секціями:

1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія права; 2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне публічне право; 3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. Міжнародне приватне право; 4. Господарське право і господарсько-процесуальне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право; 5. Кримінальне право і кримінальний процес. Кримінологія та криміналістика. Кримінально-виконавче право. Судова експертиза; 6. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні органи і правозахисні інституції.

Доповіді будуть розміщені на Web-сторінці: http://www.LegalActivity.com.ua

Умови участі у конференції та публікації тез доповідей

Для участі у конференції необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету наступні матеріали:

1) заповнену заявку (бланк заявки можна скачати на сайті www.LegalActivity.com.ua);

2) тези доповіді;

3) скановану електронну копію підтвердження оплати організаційного внеску та поштових витрат за пересилку збірника тез конференції;

4) якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована копія належним чином оформленої рецензії на тези доповіді (рецензент – к.ю.н. або д.ю.н.) або витягу з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію тез доповіді до друку (оригінали цих документів зберігаються у автора).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора за прикладом: Заявка_Петрак; Тези_ Петрак; Квитанція_Петрак; Рецензія_ Петрак.

Електронна адреса: LegalActivity@ukr.net

Вимоги до оформлення тез наукових доповідей:

 • обсяг – від 3 до 20 сторінок, шрифт Times New Roman, 14 кегль, звичайний міжзнаковий інтервал, 1,5 міжрядковий інтервал, усі поля 20 мм;
 • робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська та німецька;
 • зверху по центру – назва тез великими літерами, через інтервал нижче – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання та посада, місце роботи чи навчання автора. Нижче через інтервал друкується текст;
 • перелік використаних джерел оформляється (в порядку посилання на них) в кінці тексту, відповідно до загальних вимог (приклади можна скачати на сайті). У тексті посилання подаються у квадратних дужках, наприклад: [4, с. 89-90];
 • текст має бути перевірений та відредагований остаточно.

Приклад оформлення:

НАЗВА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові,

науковий ступінь, вчене звання,

посада, місце роботи чи навчання

Текст …..

Список використаних джерел:

1.

Фінансові аспекти

Організаційний внесок для розміщення на сайті та публікації тез доповіді у збірнику матеріалів конференції становить 45 грн за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді. Вартість пересилки одного авторського примірника збірника матеріалів конференції в межах України – 35 грн. Сертифікат учасника конференції – 30 грн (оплачується за необхідності). Вартість кожного додаткового примірника збірника матеріалів конференції – 70 грн. Для учасників з інших країн організаційний внесок становить 6 USD за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді, що включає ціну поштової пересилки одного авторського примірника збірника матеріалів конференції та сертифікат учасника. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника конференції становить 10 USD.

Реквізити для сплати організаційного внеску

 • Для учасників з України – банківським переказом (платежем): Розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 КБ «ПриватБанк» 
 • МФО 305299 
  код ОКПО 14360570 
 • Призначення платежу: Поповнення рахунку 4731 1856 0899 2712, Тимків Володимир Михайлович (ІПН 2638420211).
  У призначенні платежу можна вказати ПІБ учасника конференції.

Для іноземних учасників – грошовим переказом:

Одержувач: Тимків Володимир Михайлович (Tymkiv Volodymyr);

Платіжні системи: Western Union; PrivatMoney; MoneyGram. Або SWIFT-переказом за реквізитами: legalactivity.com.ua/attachments/040_SWIFT.pdf Банк ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві (Філія «Київське РУ», Інвестиційне відділення, 04119, Україна, м. Київ, вул. Деревлянська, 8).

Учасникам конференції необхідно враховувати наступне!!!

— Після направлення матеріалів оргкомітет обов’язково відповідає на Ваш лист підтвердженням про їх отримання.
— Для участі у конференції приймаються матеріали, які раніше не публікувалися.
— Подані матеріали повинні бути ретельно вичитані, оскільки додатково не редагуються.
— Відповідальність за зміст тез доповідей несуть їх автори та рецензенти.
— Співавторство – не більше двох авторів.
— Назва секції, в якій слід розмістити тези доповіді, вказується автором у заявці.

Координати організаційного комітету

Адреса: поштовий індекс 04050, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 6, поштове відділення зв’язку №50, а/с № 57, (відповідальна особа

Тимків В.М.). Контактний телефон: +38 098 03 89998

Електронна пошта: LegalActivity@ukr.net

Сайт: www.LegalActivity.com.ua