Докторантура

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого здійснює підготовку здобувачів ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання у галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право» та у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» зі спеціальності 293 «Міжнародне право».

Для вступу до докторантури вступник подає відповідній кафедрі Університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту, та копії наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді). Якщо громадянин України здобув науковий ступінь в іноземному закладі вищої освіти, додатково подається копія свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь.

Протягом місяця з дня надходження документів від вступника відповідна кафедра заслуховує його наукову доповідь і шляхом голосування визначає можливість зарахування вступника до докторантури та подає висновок на розгляд вченої ради Університету.

Якщо вступник є іноземцем, Університет проводить процедуру визнання наукового ступеня, здобутого ним в його або іншій державі, протягом двох місяців після зарахування для підготовки в докторантурі.

Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників Університету зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Строк прийому заяв і документів: початок – 1 квітня; закінчення – 1 грудня.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора Університету;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію картки фізичної особи – платника податків (РНОКПП);
 • копію військово-облікового документа;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата юридичних наук);
 • копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;
 • копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи;
 • список та копії опублікованих наукових праць і винаходів;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • витяг з протоколу засідання кафедри з результатами голосування щодо можливості зарахування вступника для підготовки в докторантурі;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради Університету про рекомендацію для зарахування до докторантури;
 • копія документа про зміну ім’я/прізвища (у разі зміни вступником ім’я/прізвища).

Вступник надсилає документи до Університету кур’єрською доставкою (або подає особисто) на адресу: каб. 45, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вул. Григорія Сковороди, 77, м. Харків, 61024, тел. 057-7577207, 057-7577378.

Під час подання заяви особисто вступник до докторантури пред’являє: документ, що посвідчує особу та громадянство, а також диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання (за наявності).

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада Університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Стосовно питань щодо вступу до докторантури Університету звертатись до проректора з наукової роботи Лученка Дмитра Валентиновича (тел. 057-7049320) та завідувача відділу аспірантури Чуприни Юлії Анатоліївни (тел. 095-8005828)