Докторантура

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого здійснює підготовку здобувачів ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання у галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право» та у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» зі спеціальності 293 «Міжнародне право».

Прийом до докторантури Університету здійснюється з урахуванням наукових досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі два роки. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється: за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення); за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору (контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

Для вступу до докторантури вступник подає відповідній кафедрі Університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідна кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Університету. Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників Університету зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Вступники до докторантури особисто надають наступні документи:

1) заяву на ім’я ректора Університету;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи;

3) дві кольорові фотокартки 3×4;

4) засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

5) засвідчену копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

6) засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);

7) список опублікованих наукових праць і винаходів;

8) витяг з протоколу рішення вченої ради Університету про рекомендацію для зарахування до докторантури;

9) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

10) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

11) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

12) копія документа про зміну ім’я/прізвища (у разі зміни вступником ім’я/прізвища);

13) копію картки фізичної особи – платника податків;

14) копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

15) згоду на обробку персональних даних.

Під час подання заяви вступник до докторантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, а також диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання (за наявності).

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада Університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть перебувати в докторантурі Університету за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання до докторантури Університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється упродовж року відповідно до наказу Міністерства освіти України № 1541від 01.11.2013 р.

Стосовно питань щодо вступу до докторантури Університету звертатись до проректора з наукової роботи Лученка Дмитра Валентиновича (тел. 057-7049320) та завідувача відділу аспірантури Чуприни Юлії Анатоліївни (тел. 095-8005828)