24 травня 2019 року у місті Одесі проводитиметься міжнародна науково-практична конференція «Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи»

Шановні колеги!

Національний університет

«Одеська юридична академія»

запрошує Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи»

 

 Конференція відбудеться 24 травня 2019 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» в межах проекту «Наукові конференції Одеської школи права».

Метою цієї конференції є обговорення широкого кола актуальних правових проблем сучасності, у тому числі перспектива розвитку вітчизняної науки в умовах євроінтеграції.

Для участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, докторанти, співробітники судових і правоохоронних органів, органів державної влади й місцевого самоврядування як України, так і інших країн.

РЕЄСТРАЦІЯ

Форма участі в конференції – заочна.

Для участі необхідно не пізніше 21 травня 2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (odesa.law.school@nuoua.od.ua) одним листом:

 • заявку (див. зразок заявки);
 • відредаговані тези доповіді (див. зразок і вимоги до оформлення);
 • відскановану квитанцію про сплату витрат, пов’язаних із публікацією тез доповіді.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

СЕКЦІЇ

У межах конференції планується робота таких секцій:

 1. Теорія та історія держави і права.
 2. Конституційне право; муніципальне право.
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
 4. Господарське право; господарсько- процесуальне право.
 5. Трудове право; право соціального захисту.
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 1. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 2. Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
 3. Міжнародне право; порівняльне правознавство.
 4. Право Європейського Союзу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Назва доповіді посередині рядка прописни- ми літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний.

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по батькові автора, науковий сту- пінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» (шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5).

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком вико- ристаних джерел включно.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Секція: 11. Міжнародне право; порівняльне правознавство.

СВОБОДА ТВОРЧОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ:

порівняльно-правовий аналіз

 Школик А.М.

                          кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри адміністративного та фінансового права,

Львівський національний університет імені Івана Франка

    Право громадян на свободу літературної, художньої, наукової й технічної творчості, свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань гарантується Конституцією Украї- ни. Свобода творчості дає змогу суб’єкту права діяти відповідно до своїх внутрішніх переконань, які можуть відрізнятись від загальноприйнятих вимог, у тому числі юридично встановлених. Однак якщо суб’єкт претендує на суспільну, зокрема й державну, оцінку своєї діяльності, він має співвід- носити свою поведінку із загальноприйнятою моделлю поведінки [1, с. 17] … (далі текст доповіді).

Література:

 1. Гумеров Л.А. Свобода научно-технического творчества в системе прав человека. Ученые записки Казанского университета. Т. 154. Кн. 4. С. 17.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника.
 2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), поса- да, кафедра, повна назва уста- нови, де навчається або пра- цює учасник, місто, країна.
 3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності).
 4. Назва секції
 5. Контактний телефон.
 6. E-mail.
 7. Поштова адреса для направ- лення збірника матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір організаційного внеску для учасників конференції становить 250 грн.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції та сертифікатом участі, які буде надіслано на поштову адресу учасників, вказану в заявках, після 24 червня 2018 року.

Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі реквізити:

Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк». Рахунок одержувача: 26005387226501.

ОКПО: 38044877,

МФО банка одержувача: 351005.

Одержувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Гельветика».

Призначення платежу: за публікацію тез доповіді П.І.Б.

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:

Науково-дослідна частина Національного університету «Одеська юридична академія» вул. Академічна, 2, каб. 1009,

м. Одеса, Україна, 65009

Офіційний веб-сайт: www.onua.edu.ua Email: odesa.law.school@nuoua.od.ua

Організаційний комітет: +38(066) 821 82 28