15 травня 2019 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція«Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ № 1

 Шановні молоді науковці, аспіранти, студенти!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

«Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців»,

яка відбудеться 15 травня 2019 року у

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Напрями роботи конференції:

  1. Актуальні проблеми сучасної юридичної науки.
  2. Розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи.
  3. Мова і культура. Міжкультурна комунікація.
  4. Сучасні тенденції вищої освіті.

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.

Участь у конференції безкоштовна. За матеріалами конференції планується видання електронного збірника тез доповідей. Для участі у конференції необхідно до 25 квітня 2019 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету kafedra.foreign1@gmail.com – з поміткою в темі – на конференцію:

  • заявку для участі у конференції (зразок заявки додається);
  • тези доповіді в електронному вигляді, оформлені відповідно до вимог (вимоги та зразок оформлення тез доповіді додаються), обсяг тез – 2 сторінки, розмір шрифту 14, інтервал 1,5 (поля сторінок 2 см).

Заявка та тези доповіді подаються в окремих файлах (Kovalenko_V_tezy; Kovalenko_V_zaiavka).

Контакти: м. Харків, вул. Пушкінська, 77, кафедра іноземних мов № 1, ауд. 68.

Телефон для довідок: (057) 704-92-80 (секретар: Малахова Анна Костянтинівна)

 З повагою, оргкомітет

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

  1. Тези подаються в електронному вигляді в редакції Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал 1,5 (поля сторінок 2 см).
  2. Відцентрована назва доповіді подається великими літерами, жирним шрифтом по центру. У другому рядку справа подається Ім’я та Прізвище автора (курсивом, жирним шрифтом), у третьому рядку – кафедра або група та факультет, четвертий рядок – назва навчального закладу.
  3. Основний текст рукопису друкується через один рядок відступу, обсягом 2 сторінки. Бібліографічні посилання беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок посилань.
  4. Після тез подається список використаних джерел, не більше 5 позицій. Джерела наводяться в алфавітному порядку.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 

LEGAL ENTITIES AS SUBJECTS OF COPYRIGHT

Viktor Kovalenko,

Department of Civil Law № 1

 Yaroslav Mudryi National Law University,

 

     The issue of the copyright subjects has been studied by numerous researchers in the relevant field. At the current stage of its development civil law has elaborated the essential approaches to understanding the copyright subjects, and this has been reflected in statutory norms. In particular, it is correct to differentiate between the concepts of the “author” and the “copyright subject”, as the meaning of the latter is wider [8, 21].

     References:

1. Attwood, R. (2015) Introducing Copyright: A Plain Language Guide to Copyright in the 21st Century. Retrieved from http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode

 

  ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Kovalenko Victor, Yaroslav Mudryi National Law University, Department of Civil Law №1

Legal Entities as Subjects of Copyright

Коваленко Віктор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права №1

«Юридичні особи як суб’єкти авторського права»

kovalenkov@gmail.com

+380975553377