Місія, візія, цінності та стратегічні пріоритети

МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

Місія Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого полягає в розвитку інтелектуального потенціалу студентів та здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти на основі розвитку освітнього і наукового ресурсу Університету, відтворення і поширення знань, інтеграції наукових досліджень і освітньої діяльності фахівців-професіоналів, що володіють інноваційним типом мислення.

Візія: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є лідером з інноваційної освіти і науки у сфері юриспруденції, демонструє постійне прагнення до самовдосконалення відповідно до світових стандартів, практикує інноваційні підходи до організації освітнього процесу, наукової  діяльності та  набуття практичних навичок найвищої якості.

Цінності: особистість, її права та свободи; спільнота Університету; лідерство; креативність; професіоналізм; свобода вибору; доброчесність; патріотизм; реалізація державної мовної політики; інтернаціоналізація; етнокультурна і міжконфесійна толерантність; академічна доброчесність; відповідальність; служіння інтересам громади, суспільства і держави; активна громадянська позиція.

Система колективних цінностей визначає основні орієнтири поведінки членів університетської спільноти, розвиваючи в них почуття ціннісно-орієнтаційної єдності, корпоративної солідарності й відповідальності, що є запорукою реалізації Університетом його статутних завдань і стратегії розвитку.

Стратегічним пріоритетом Університету є досягнення європейського, а в перспективі – світового рівня за основними напрямками його діяльності на основі:

– розвитку інтеграційного, компетентнісного, інноваційного підходів до освітньо-наукової діяльності;

– узгодження освітнього і науково-дослідного процесів, оновлення навчальної та дослідницької бази;

– розширення спектру освітніх програм;

– розвитку і вдосконалення інноваційних освітніх технологій з використанням принципів безперервної ступеневої освіти: довузівська підготовка (юридичні коледжі), базова вища освіта (бакалаврат і магістратура), підготовка кадрів вищої кваліфікації (аспірантура, докторантура), додаткова професійна освіта (підвищення кваліфікації та професійна перепідготовка);

– покращення матеріального забезпечення та соціальних умов роботи викладацького складу, студентів і аспірантів;

– використання інтенсивних форм навчання на основі комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних освітніх технологій;

– інтеграція вчених і аспірантів у світове наукове співтовариство;

– перетворення наукової діяльності Університету на фактор інноваційного розвитку Харківського регіону і держави в цілому;

– розширення спектра освітніх послуг за рахунок реалізації безперервної ступеневої освіти, зокрема у формі дистанційного навчання й відкритої освіти, відповідно до потреб економіки та особистості;

– розширення і зміцнення центрів компетенції за напрямками науково-освітніх платформ;

– формування та реалізація довгострокової політики Університету в галузі мовної підготовки студентів, аспірантів, викладачів;

– зміцнення позицій Університету в міжнародному освітньому та науковому співтоваристві;

– формування резерву педагогічних кадрів Університету з контингенту здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, планомірне омолодження професорсько-викладацького складу;

– просування бренду Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого шляхом популяризації досягнень і можливостей Університету в освітній, науковій та інноваційній діяльності через участь у міжнародних виставках, організацію міжнародних форумів і конференцій з наукових, освітніх та методичних проблем, публікації в популярних світових виданнях.