9 жовтня відбулась X Міжнародна науково-практична online конференція «Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист»

9 жовтня 2020 року в онлайн-форматі на платформі Zoom відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція  «Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист», організована кафедрою трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У роботі конференції взяли участь понад 150 вчених. Школи трудового права та права соціального забезпечення були представлені українськими науковцями (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний університет внутрішніх справ,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Академія Державної пенітенціарної служби України, Національний університет «Одеська юридична академія», Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський державний університет внутрішніх справ, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича тощо) та науковцями ближнього зарубіжжя (Білоруський державний університет, Білоруський державний економічний університет, Томський державний університет). Про практичну спрямованість конференції свідчить участь у ній суддів Верховного суду І.А. Васильєвої, І.В. Дашутіна, В.І. Журавель, Є.В. Краснова, заступника керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду, начальника правового управління Касаційного цивільного суду М.М. Шумила, начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Харківській області С.М. Лайкова, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора О.В. Черкасова та ін.

Проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор А. П. Гетьман від імені ректорату Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого привітав науковців та висловив сподівання, що завдяки спільним зусиллям учасників конференції буде з’ясовано проблемні питання та запропоновано науково-практичні рекомендації у напрямку вдосконалення трудового і соціально-забезпечувального законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду.

Завідувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор О.М. Ярошенко привітав присутніх і побажав успішної роботи учасникам заходу.

Із доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор, декан соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Г. І. Чанишева – «Зміст колективних угод та актів соціального діалогу», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. І. Іншин – «Значення правосвідомості у механізмі реалізації права працівників на відпочинок в Україні: теоретико-правові аспекти»,доктор юридичних наук, професор кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка С. М. Синчук – «Правове забезпечення соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання»,доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ К.Ю. Мельник – «Окремі проблеми законопроектів щодо вдосконалення порядку прийняття на службу в Національну поліцію України та підвищення соціального захисту поліцейських та членів їх сімей»та інші провідні науковці. Доповідачами були висвітлені питання з приводурозробки державно-правової доктрини розвитку трудового законодавства як однієї з провідних галузей вітчизняного права; розвитку законодавства із реалізації прав у сфері праці і соціального забезпечення; кодифікації соціально-забезпечувального законодавства тощо. Навколо  цих та інших питань розвернулися жваві дискусії. 

У цілому Х Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист» пройшла на високому науковому та організаційному рівні, була достатньо інформативною та корисною, що неодноразово відзначалось у виступах учасників та гостей конференції. Учасники підбили підсумки доповідей та наукових повідомлень, визначили нові напрямки наукової роботи та перспективи розвитку законодавства у сфері трудового права та права соціального забезпечення.