Відділ наукової та інформаційно-аналітичної підтримки фахових видань університету 

На сучасному етапі розвитку суспільства, в епоху глобальної інформатизації дуже важливим є швидкий і простий доступ до необхідної інформації. Її обсяг з кожним роком збільшується, інформація стає важливим фактором, що впливає на розвиток освіти, науки і культури. Перехід на електронні форми подання, зберігання, передачі та обробки наукової інформації став об’єктивною реальністю. Тож, з цією метою, наказом ректора № 243 від 30 грудня 2015 року  було створено відділ наукової та інформаційно-аналітичної підтримки фахових видань університету. Очолює відділ Олег Олександрович Шинкарьов.

Відділ є структурним підрозділом Університету, підпорядковується проректору з наукової роботи та діє на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. Відділкерується у своїй діяльності законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету та розпорядженнями проректора з наукової роботи.

Основною метою відділу є інформаційна підтримка наукової діяльності Університету, в тому числі організація входження фахових збірників Університету до міжнародних наукометричних баз даних та підвищення їх Імпакт-фактору.

Відділ веде розробку та повне адміністрування Інтернет-сайтів фахових збірників, та забезпечує їх належне представлення у мережі Інтернет, надає довідково-інформаційне обслуговування авторам збірників щодо наукометричних баз даних.

Робота відділу наукової та інформаційно-аналітичної підтримки фахових видань університету сприяє виходу збірників на якісно новий рівень завдяки розміщенню матеріалу в наукометричних і повнотекстових реферативних базах даних України та світу. Співробітники відділу підтримують зв’язок з міжнародними та українськими наукометричними базами даних, постійно розширюючи їх перелік. Завдяки рекламно-інформаційної діяльності, що проводить відділ, відбувається залучення українських і закордонних науковців до публікації статей у наукових збірниках Університету. Вся діяльність відділу спрямована на зміцнення науково-інформаційної бази для підтримки інноваційної діяльності в Університеті, сприяє досягненню якісно нового рівня задоволення універсальних інформаційних потреб науковців та формуванню позитивного іміджу Університету в міжнародному співтоваристві.

 

Адреса:

НЮУ ім. Ярослава Мудрого

вул. Пушкінська 77, каб. 55, м. Харків, 61024

Тел. (057)704-89-20