Редакційно-видавничий відділ наукових видань

Редакційно-видавничий відділ наукових видань створено відповідно до наказу ректора Університету № 108 від 21 червня 2011 р. на базі Редакції республіканського міжвідомчого наукового збірника «Проблеми законності». Очолює відділ М. М. Сорокун.

Відділ є структурним підрозділом Університету й підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи, у своїй діяльності керується законами України , актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами та розпорядженнями ректора Університету.

Основне завдання відділу – задоволення потреб освітньої, наукової, організаційно-консультативної діяльності Університету та створення належних умов для виконання фундаментальних і прикладних НДР з актуальних проблем правознавства; організаційно-дорадча робота з викладачами, аспірантами, докторантами, здобувачами та науковцями Університету щодо підготовки до друку наукових статей; подання оригінал-макетів видань на тиражування, контроль за їх поліграфічним виконанням.

Відділ здійснює повний комплекс редакційно-видавничої підготовки до друку (редагування, корегування, зчитування, вичитування рукописів статей, перевірка фактичних даних, уніфікація термінології, оформлення вихідних даних та бібліографії відповідно до чинних стандартів, технічне редагування, правка та верстка текстів) випусків фахових наукометричних збірників наукових праць «Проблеми законності» та електронного «Теорія і практика правознавства», зареєстрованих у Міжнародному центрі періодичних видань (International Standard Serial Number, ISSN 2224-9281-print та ISSN 2225-6555-online відповідно), надає консультативну допомогу редколегіям інших періодичних наукових часописів Університету.

Входження України в європейський і світовий правовий простір, приєднання до Болонського процесу зумовили необхідність модернізації вітчизняної юридичної науки й запровадження найкращих світових стандартів якості юридичної освіти, адаптації законодавства України до принципів права Європейського Союзу. У цьому контексті великого значення набуває популяризація в науковому світі напрацювань українських правознавців і фахівців-практиків, що стають доступними широкому загалу завдяки їх поширенню в мережі Інтернет. Збірник наукових праць «Проблеми законності» та електронне наукове фахове «Теорія і практика правознавства» мають повнотекстову мережеву версію в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського Національної академії наук України та спеціалізованої інформаційної системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» (РФ), Міжнародної повнотекстової реферативної бази даних «EBSCO Information Services» (США), індексуються в Google Scholar, вживаються заходи з їх реєстрації в інших міжнародних наукометричних базах.

 Контакти:

– начальник відділу Сорокун Микола Миколайович – каб. 518,

тел. 8-057-704-89-16;

– редактор Львова Поліна Михайлівна – каб. 412,

тел. 8-057-704-92-99;

– коректор Залюбовська Надія Григорівна – каб. 412,

тел. 8-057-704-92-99.