Редакційно-видавничий відділ наукових видань

Редакційно-видавничий відділ наукових видань утворено відповідно до наказу ректора Університету № 108 від 21 червня 2011 р. шляхом реорганізації Редакції республіканського міжвідомчого наукового збірника «Проблеми законності». Очолює відділ Сорокун Микола Миколайович.

Відділ є структурним підрозділом Університету й підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи. У своїй діяльності відділ керується законами України «Про видавничу справу», «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про засади державної мовної політики», «Про обов’язковий примірник документів», «Про освіту», «Про вищу освіту», відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Книжкової палати України, рішеннями вченої ради Університету, наказами ректора Університету, розпорядженнями проректора з наукової роботи та Положенням про відділ.

Основне завдання відділу – задоволення потреб освітньої, наукової, організаційно-консультативної діяльності Університету й створення належних умов для виконання фундаментальних і прикладних НДР з актуальних проблем правознавства; організаційно-дорадча робота з аспірантами, докторантами, здобувачами, викладачами та науковцями Університету з питань підготовки наукових статей до друку; подання оригінал-макетів видань на тиражування, контроль за їх поліграфічним виконанням.

Відділ здійснює повний комплекс редакційно-видавничої підготовки до друку (літературне редагування, корегування, зчитування, вичитування рукописів статей, перевірка фактичних даних, уніфікація термінології, оформлення бібліографічних списків статей відповідно до чинних стандартів, технічне редагування, правка та верстка текстів) випусків фахового наукометричного збірника наукових праць «Проблеми законності» (ISSN 2224-9281 (Рrint), ISSN 2424-990Х (Оnline)) та електронного фахового наукометричного видання «Теорія і практика правознавства» (ISSN 2225-6555 (Оnline)), надає консультативну допомогу редколегіям інших періодичних наукових часописів Університету.

Контакти:

  • начальник відділу Сорокун Микола Миколайович – каб. 518, тел. 704-89-16;
  • редактор Львова Поліна Михайлівна – каб. 412, тел. 704-92-99;
  • коректор Залюбовська Надія Григорівна – каб. 412, тел. 704-92-99;
  • техн. редактор Якшина Аліна Григорівна – каб. 412, тел. 704-92-99.