Науково-дослідницький сектор

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ СЕКТОР

 

Науково-дослідницький сектор (далі – НДС) було створено відповідно до наказу Міністерства вищої та середньої освіти Української РСР № 19 від 13.01.1978 року для організації та проведення госпдоговірних науково-дослідницьких робіт.

З вересня 2012 р. НДС очолює кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 Арсен Миколайович Ісаєв.

Згідно з Положенням про НДС основними завданнями сектору є:

– розроблення проєктів законів, інших нормативно-правових актів, рекомендацій і пропозицій для нормотворчих та правозастосовних органів;

– залучення до проведення наукових досліджень керівних, науково-педагогічних та інших працівників України, навчально-допоміжного персоналу, науковців, докторантів, аспірантів і студентів, оптимізація навчального процесу;

– організація пошуку потенційних замовників упровадження результатів наукових досліджень;

– створення умов для впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес Університету, підвищення якості підготовки фахівців із вищою освітою, підвищення кваліфікації науково-педагогічного колективу Університету;

– залучення додаткових джерел фінансування для проведення наукових досліджень;

– організація замовлення конкретних наукових розробок, у процесі яких використовуються наукові результати, одержані в Університеті;

– реалізація на ринку товарів і послуг України й на зовнішньому ринку одержаних в Університеті результатів наукових досліджень з метою задоволення суспільних потреб в якісних правових і наукових послугах, вирішення важливих соціальних та економічних завдань;

– розв’язання наукових проблем удосконалення вищої юридичної освіти.

Науково-дослідна робота в НДС Університету забезпечується через:

– спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на розв’язання проблем формування правової, соціальної і демократичної держави;

–  проведення наукових досліджень, результати яких втілюються у науково-правових висновках, висновках науково-правової експертизи, висновках експертів у галузі права;

– проведення науково-освітніх заходів з підвищення кваліфікації на договірних засадах;

– створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;

– безпосередню участь науково-педагогічних працівників у науково-дослідних роботах, що проводяться в Університеті;

– залучення студентів у складі наукових колективів до участі в науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету та за договорами із замовниками;

– розроблення і впровадження в навчальний процес нових технічних засобів навчання, створених за результатами наукових досліджень: наукових монографій, конспектів лекцій та навчальних посібників тощо.

На основі використання результатів виконаних фундаментальних досліджень, а також відповідно до наукових напрямів діяльності та профілю підготовки фахівців НДС здійснює прикладні дослідження на договірній основі з конкретними замовниками шляхом використання ринкових механізмів і державного стимулюючого впливу.

Результати найбільш важливих досліджень, у тому числі фінансованих за рахунок коштів державного бюджету, розглядаються на вченій раді Університету.

В умовах сьогодення основним завданням НДСу є організація виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на розв’язання нагальних соціальних та економіко-правових проблем, а також комерціалізація найвагоміших результатів цих досліджень.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПОСЛУГИ

 

На базі Науково-дослідницького сектору Університету на договірних умовах надаються такі послуги:

  • Підготовка науково-правових висновків з окремих питань права, що потребують доктринального тлумачення;
  • Проведення науково-правової експертизи відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;
  • Підготовка висновку експерта у галузі права відповідно до ст.ст. 114-115 Цивільного процесуального Кодексу України, ст.ст. 112-113 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст. 108-109 Господарського процесуального Кодексу;
  • Проведення науково-дослідних розробок з реєстрацією в УкрІНТЕІ з метою розробки проєктів нормативно-правових актів, локальних актів, проведення міждисциплінарних досліджень тощо;
  • Інші види науково-освітніх послуг із використанням наукового потенціалу Університету.

 

КОНКУРСИ

 

Щорічно Міністерством освіти і науки України проводяться Конкурсний відбір наукових проєктів фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок та Конкурсний відбір проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, що виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету. Метою Конкурсу є відбір проєктів фундаментальних досліджень і прикладних розробок, що мають високий науковий та науково-технічний рівень, пропонують кращі показники наукових і науково-практичних результатів, забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету.

     Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв:

     — актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики проєкту;

     — наукова новизна запропонованих рішень,  методів та  засобів досліджень;

     — наявність попереднього доробку щодо даної тематики;

     — залучення  до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих  учених,  студентів,  захист  за  результатами  досліджень кандидатських та докторських дисертацій;

     — перспективність   подальшого    використання    результатів досліджень;

     — наявність публікацій;

     — можливість використання в навчальному процесі.

Строки проведення конкурсу та відповідні форми проєктів затверджуються наказом МОН України щорічно та доводяться до відома завідувачів кафедр окремо кожного року напередодні проведення конкурсу.

 

КОНТАКТИ

Адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, кабінети 514, 516

Тел.: 057-704-92-51

         057-704-93-63

e-mail: nds_nuau@i.ua, nds_nyu@nlu.edu.ua

 

Положення про НДС

Тематичні плани наукових досліджень і розробок 2019-2021

Перелік проєктів на конкурс 2021 р.