Науково-дослідницький сектор

Науково-дослідницький сектор (далі – НДС) було створено відповідно до наказу №19 Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 13.01.1978 р. для організації та проведення госпдоговірних науково-дослідних робіт.
З вересня 2012 року НДС очолює кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ісаєв Арсен Миколайович.
Згідно з Положенням про НДС, яке було затверджено 19 березня 2009 року, основними завданнями сектора є:
– розробка проектів законів, інших нормативно-правових актів, рекомендацій і пропозицій для нормотворчих органів і правозастосовчої практики;
– залучення до проведення наукових досліджень керівних науково-педагогічних та інших працівників академії, навчально-допоміжного персоналу, науковців, докторантів, аспірантів і студентів, а також оптимізація навчального процесу;
– організація пошуку потенційних замовників для впровадження результатів наукових досліджень у життя;
– створення умов для впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес академії, підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, підвищення кваліфікації науково-педагогічного колективу академії;
– залучення додаткових джерел фінансування з метою проведення наукових досліджень;
– організація замовлень конкретних наукових розробок, у процесі яких використовуються наукові результати, отримані в академії;
– реалізація на ринку товарів і послуг України й на зовнішньому ринку отриманих в академії результатів наукових досліджень з метою задоволення суспільних потреб у якісних правових і наукових послугах, вирішення важливих соціальних та економічних завдань;
– вирішення наукових проблем удосконалення вищої юридичної освіти.
Науково-дослідна робота в НДС Університету забезпечується шляхом:
– спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на вирішення проблем формування правової, соціальної й демократичної держави;
– створення стандартів вищої освіти, підручників і навчальних посібників з урахуванням досягнень науки й техніки;
– безпосередньої участі науково-педагогічних працівників у науково-дослідницькій роботі, що проводиться в академії;
– залучення студентів у складі наукових колективів до участі в науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету й за договорами із замовниками;
– розробки і впровадження в навчальний процес нових технічних засобів навчання, створених за результатами наукових досліджень, – монографій, конспектів лекцій, навчальних посібників тощо.
На виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2006 р. “Підвищення ефективності вищої освіти – визначальний чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави” наказом ректора академії з 1 жовтня 2006 р. до виконання НДР були включені студенти в тимчасові творчі колективи. Крім свого освітнього значення, участь у наукових проектах дозволить студентам навчитися колективних форм роботи й підпорядкуванню дисципліні, притаманної будь-якому науковому пошуку.
Науково-дослідницька робота з фундаментальних та прикладних досліджень за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету правадиться відповідно до тематичного плану науково-дослідницьких робіт, погоджених з Міністерством освіти і науки України.
На підставі використання результатів виконаних фундаментальних досліджень, а також відповідно до наукових напрямків діяльності та профілю підготовки спеціалістів НДС здійснює прикладні дослідження на договірних засадах з конкретними замовниками шляхом використання ринкових механізмів і державного стимулюючого впливу. Договір із замовником є основним документом, що регулює відносини виконавця й замовника наукової продукції і визначає їх взаємну відповідальність. Порядок та умови укладання таких договорів регламентуються чинним законодавством.
Одержані результати по завершених етапах і по науково-дослідних роботах у цілому, акти приймання-здачі робіт обговорюються на засіданнях кафедр, на які запрошуються замовники або представники інших наукових організацій, близьких за профілем, підприємств та інших кафедр вищого навчального закладу.
Результати найбільш важливих досліджень, у тому числі фінансованих за рахунок коштів Державного бюджету, розглядаються на вченій раді університету.
Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:
– коштів Державного бюджету, що виділяються головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення в першочерговому порядку фундаментальних і пошукових наукових досліджень, а також прикладних досліджень, що виконуються в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки й техніки;
– коштів, що надійшли за виконання науково-дослідних робіт за договорами із замовниками, робіт і послуг, пов’язаних з науковою діяльністю, а також коштів, отриманих за надання додаткових платних послуг.
Тел. (057) 704-92-51
факс (057) 704-11-72
e-mail: nds_nuau@i.ua

Інформаційні матеріали

Тематичні плани наукових досліджень та розробок, які виконує Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 2014-2019 

Науковий проект «Правові проблеми  захисту персональних даних працівників» (керівник проекту: к.ю.н. Конопельцева О. О.) пройшов перший етап Конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за результатами внутрішнього експертування та направлений до МОН України для участі у другому етапі Конкурсного відбору проектів (pdf).