Наукові школи

В Університеті створено та функціонують 24 наукові школи, до яких входять науково-педагогічні працівники відповідних кафедр. Наукові школи постійно оновлюються за рахунок входження до її складу молодих викладачів та аспірантів.

Так, наукова школа «Перспективи розвитку сучасного кримінального законодавства України з урахуванням європейських стандартів» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначений доктор юридичних наук, професор Тацій В. Я., заступником керівника – професор Тютюгін В. І.  Кадровий склад наукової школи: проф. Баулін Ю. В., проф. Борисов В. І., проф. Демидова Л. М., доц. Киричко В. М., доц. Орловський Р. С., доц. Гродецький Ю. В., доц. Пономаренко Ю. А., доц. Радутний О. Е., доц. Харитонова О. В., доц. Ус О. В., доц. Гринчак С. В., доц. Байда А. О., доц. Євдокимова О. В., ст. наук. співроб. Шепітько М. В., доц. Горностай А. В., к.ю.н. Забуга Ю. Ю., к.ю.н. Рубащенко М. А., к.ю.н. Марадіна Ю. С., асп. Репа С. О., асп. Завалішина О. С.

Наукова школа буде постійно оновлюватися за рахунок входження до її складу молодих викладачів та аспірантів, зокрема,  к.ю.н., ас. Шульженко Н. В., ас. В’юника М. В., асп. Романченко Д. І.

На 2019-2023 роки заплановано захисти докторських дисертацій  Орловського Р. С., Пономаренка Ю.А., Харитонової О. В., Горностай А. В. та кандидатських дисертацій В’юника М. В., Репи С. О., Завалішиної О. С., Романченко Д. І., Бідної О. І., Сохікян А. С., Плахотник Г. В.

Наукова школа «Харківська школа кримінального процесуального права» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначена доктор юридичних наук, професор Капліна О. В., заступником керівника – проф. Трофименко В. М.  Кадровий склад наукової школи: доц. Вапнярчук В. В., доц. Карпенко М. О., доц. Маринів В. І., доц. Мирошниченко Т. М., доц. Тищенко О. І., доц. Туманянц А. Р., к.ю.н. Демура М. І., к.ю.н. Лейба О. А.,  к.ю.н. Перепелиця С. І., асп. Глідер І. В., асп.  Котова А. С.,  асп. Дробчак Л. В.

Метою кадрової політики школи на сучасному етапі є подальший розвиток кадрового потенціалу наукової школи за рахунок підготовки наукової молоді (наявність 11 аспірантів з перспективами подальшого їх захисту) та професійного зростання науковців.

Наукова школа «Правове регулювання цивільних і сімейних відносин за законодавством України» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначена кандидат юридичних наук, професор Борисова В. І., заступником керівника – проф. Спасибо-Фатєєва І. В. До складу наукової школи входить 23 викладача, які мають науковий ступінь, з них: 1 – к.ю.н., професор, 2 д.ю.н.: – 1 професор, 1 доцент; 15 к.ю.н., доцентів; 6 – к.ю.н., асистентів:  проф. Пучковська І. Й., доц. Баранова Л. М., доц. Коробцова Н. В., доц. Ісаєв А. М., доц. Печений О. П., доц. Соловйов О. М., доц. Сурженко О. А., доц. Таш’ян Р. І., доц. Ус М. В., доц. Янишен В. П., к.ю.н. Біляєв О. О.,  к.ю.н. Карнаух Б. П., к.ю.н. Філатова Н. Ю.

Одним з приоритетів діяльності наукової школи є постійне оновлення персонального складу за рахунок залучення до її складу докторантів і аспірантів, які зазвичай попередньо займаються науковою діяльністю у студентських гуртках з проблем цивільного і сімейного права.

У 2020 році планується захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – 5: Донца А. Г., Іванова А. М., Казанцева С. В., Кацюба К. В., Балюка В. М., у 2021 році – 1 Силкіної О. О.

Наукова школа «Дослідження сектору правосуддя і цивільного процесу» (школа професора Комарова В. В.) створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначено кандидата юридичних наук, професора Комарова В. В., заступником керівника – проф. Гусарова К. В. Кадровий склад наукової школи: доц. Баранкова В. В., доц. Жушман М. В., к.ю.н. Кравцов  С. О., доц. Мамницький  В. Ю., доц. Рожнов  О. В.,  доц. Сакара Н. Ю., доц. Світлична Г. О., доц. Сібільов Д. М., доц. Удальцова І. В., к.ю.н. Цувіна Т. А., к.ю.н. Гузе К.А.

Оновлення кадрового складу наукової школи планується за рахунок захисту кандидатських та докторських дисертацій наступними аспірантами та докторантами: 1) Лимарь І. В. «Судовий контроль за виконавчим провадженням у цивільному процесі» планується захист кандидатської дисертації на жовтень 2020 року; 2) Тубольцева Я. С.  «Розгляд судом справ про усиновлення» планується захист кандидатської дисертації на жовтень 2020 року; 3) Білоус К. В. «Малозначні спори в цивільному судочинстві» планується захист кандидатської  дисертації на  травень 2022 року; 4) Швецова Л. А. «Медіація у сфері цивільної юрисдикції» планується захист кандидатської дисертації на  травень 2022 року.

Наукова школа «Проблеми формування правової держави та народовладдя (історія, теорія, практика)» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначено доктора юридичних наук, професора Битяка Ю. П., заступником керівника – проф. Гаращука В. М. Кадровий склад наукової школи: проф. Н. П. Матюхіна; професор, к.ю.н. М. Г. Шульга; д.ю.н, доц. Д. В. Лученко, к.ю.н, доц. В. В. Зуй, к.ю.н, доц. О. Б. Червякова, к.ю.н, доц. О. Т. Зима, к.ю.н, доц. Н. Б. Писаренко, к.ю.н, доц. І. В. Бойко, к.ю.н, доц. О. М. Соловйова, к.ю.н, доц. В. А. Сьоміна, к.ю.н, доц. І. Г. Ігнатченко, к.ю.н, доц. Я. С. Рябченко; к.ю.н, доц. С. А. Федчишин, к.ю.н, доц. О. О. Марченко, к.ю.н, доц. М. С. Ковтун; к.ю.н., асист. Д. О. Біленська.

Передбачається, що кадровий склад наукової школи поповнять і внесуть нові ідеї 10–12 молодих учених-аспірантів та докторантів. Планується захист докторських дисертацій: 1) Писаренко Н. Б. «Концептуальні основ адміністративного судочинства»; 2) Червякова О. Б. «Організаційно-правові засади державного управління інформаційними ресурсами України»; 3) Федчишн С. А. «Дипломатична служба України: організаційно-правові засади»; 4) Ковтун М. С. «Проблеми адміністративно-правового регулювання міграційною сферою в Україні»; 5) Зима О. Т. «Правове регулювання відносин у сфері реклами. Адміністративно-правовий аспект»; 6) Зелінська Я. С. «Теоретико-методологічні та правові засади протидії зловживанню процесуальними правами в адміністративному судочинстві». Планується захист кандидатських дисертацій: 1) Полях Н.А. «Застосування практики Європейського суду з прав людини у адміністративному судочинстві»; 2) Калантай М. В. «Адміністративно-правове регулювання митних спорів»; 3) Редіна П. В. «Організаційно-правові засади управління вищою освітою в Україні»; 4) Сверлович О. В. «Адміністративно-правові засади управління міграційною справою в Україні»; 5) Фівкін П. М. «Адміністративно-правові засади діяльності юридичної служби Міністерства оборони України»; 6) Сергєєва А. Ю. «Медіація як спосіб врегулювання адміністративно-правових спорів»; 7) Ус М. В. «Адвокат в провадженні у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів»; 8) Хохлова А. О. «Адміністративно-правове регулювання у сфері використання штучного інтелекту» та ін.

Наукова школа «Перспективні напрямки розвитку конституціоналізму у ХХІ столітті: конституційне прогнозування» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначений д.ю.н., проф. Барабаш Ю. Г., заступником керівника – к.ю.н., доц. Слінько Т. М. Кадровий склад наукової школи: к.ю.н., доц. Кушніренко О. Г.; к.ю.н., доц. Речицький В. В.; к.ф.н., доц. Байрачна Л. К.; к.ю.н., доц. Кичун В. І.; к.ю.н., доц. Летнянчин Л. І.; к.ю.н., доц. Дахова І. І.; к.ю.н., доц. Чуб О. О.; к.ю.н., доц. Ткаченко Є. В.; к.ю.н., доц. Берченко Г. В.; к.ю.н., доц. Ковтун В. І.; к.ю.н., ас. Павшук К. О.; к.ю.н., ас. Романюк П. В.; к.ю.н., ас. Мохончук Б. С.; асп. Ілова О. В.; асп. Філіпський Д. П.; асп. Сендецька О. В.; асп. Кузьменко Ю. С.; асп. Макаров М. В.; асп. Малишкіна Н. О.

Заплановані захисти кандидатських та докторських дисертацій на 2019-2023 роки: кандидатські: 1) Ілова О. В.: «Конституційні гарантії підприємництва: порівняльно-правовий аспект»; 2) Філіпський Д. П.: «Обмеження державної влади як принцип і функція конституції»; 3) Сендецька О. В.: «Свобода вираження поглядів в сучасному конституційному праві: порівняльно-правовий аспект»; 4) Кузьменко Ю. С.: «Інститут громадянства в умовах глобалізованого світу:  конституційно-правові аспекти»; 5) Макаров М. В.: «Конституційно-правовий інститут громадянства в системі сучасних міграційних процесів»; 6) Малишкіна Н. О. «Конституційно-правові гарантії системи стримувань та противаг у взаємовідносинах органів державної влади в Україні». Докторські: 1) Слінько Т. М. «Конституційні засади інформаційної діяльності»; 2) Ткаченко Є. В. «Конституційно-правові засади публічної влади в Україні»; 3) Берченко Г. В. «Конституція як акт установчої влади»; 4) Ковтун В. І. «Сучасні конституційно-правові моделі соціальних прав людини: порівняльний аналіз».

Наукова школа «Правова школа досліджень теоретичних та практичних проблем екологічного законодавства в умовах євроінтеграції» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначений д.ю.н., проф. Гетьман А. П., заступником керівника – д.ю.н., проф. Соколова А. К. До складу наукової школи входить 19 осіб, з них: доктор юридичних наук, професор  – 1; доктор юридичних наук, доцент  – 1; кандидатів юридичних наук, доцентів – 8; кандидатів юридичних наук – 6; аспірантів – 3. Кадровий склад наукової школи: доц. Анісімова Г. В., доц. Размєтаєв С. В., доц. Ткаченко О. М.,  доц. Єрмолаєва Т. В., доц. Бредіхіна В. Л., доц. Черкашина М. К., доц. Донець О. В., доц. Шеховцов В. В., доц. Суєтнов Є. П.

Одним з пріоритетів діяльності наукової школи є постійне оновлення її персонального складу за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів, які зазвичай попередньо займаються науковою діяльністю у науковому гуртку кафедри екологічного права Університету.

У 2020 році планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Анісімової Г. В. «Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини». У 2021 році планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Оніщенко О. Ю. «Правове  регулювання добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі». У 2022 році планується захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 1) Пльохова А. Ю. «Забезпечення екологічної безпеки при видобуванні вугілля»; 2) Давидович К. О. «Правове забезпечення відтворення природних рослинних ресурсів».

Наукова школа «Теоретико-методологічні засади криміналістики і розроблення науково-технічних, тактико-психологічних засобів та інноваційних технологій у протидії злочинності» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначений д.ю.н., проф. Шепітько В. Ю., заступником керівника – д.ю.н., проф. Шевчук В. М. До складу наукової школи входять: д.ю.н., проф.      Журавель В. А., д.т.н., проф. Іванов В. Г., к.ю.н., доц. Алєксєйчук В. І., к.м.н., доц. Білецька Г. А., к.ю.н., доц. Булулуков О. Ю., к.ю.н., доц. Білоус В. В., к.ю.н., доц. Борисенко І. В., к.ю.н., доц. Дудніков А. Л., к.ю.н., доц.   Капустіна М. В., к.ю.н., доц. Костенко М. В., к.ю.н., доц. Курман О. В., к.ю.н., доц. Ломоносов Ю. В., к.ю.н., доц. Марушев А. Д., к.ю.н., доц. Мусієнко О. Л., к.ю.н., доц. Негребецький В. В., к.ю.н., доц. Семеногов В. В., к.ю.н., доц. Чорний Г. О., к.ю.н., к.ю.н., асист. Демидова Є. Є., к.ю.н., асист. Затенацький Д. В., к.ю.н., асист. Колеснікова І. А., к.ю.н., асист. Синчук В. В., к.ю.н., асист. Спасенко К. О., к.ю.н., асист. Яремчук В. О., аспірант Парфило І. В., аспірант Гіверц П. В.

Оновлення кадрового складу наукової школи планується за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів у 2019-2023 рр. В рамках наукової школи заплановано захисти кандидатських дисертацій: 1) аспірант Парфило І. В. «Криміналістична характеристика та основи розслідування фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів» (2021); 2) аспірант Гіверц П. В. «Криміналістичне дослідження нетипової вогнепальної зброї (за матеріалами Ізраїльської експертної практики)» (2021); 3) докторської дисертації доц. Булулукова О. Ю. «Теоретичні основи прийняття тактичних рішень в криміналістиці» (2020-2021).

Наукова школа «Дослідження проблем реалізації і захисту прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Ярошенко О. М., заступником керівника – д.ю.н., проф. Слюсар А. М. Кадровий склад наукової школи: проф., д.ю.н. Прилипко С. М., проф., к.ю.н. Жернаков В. В., доц., д.ю.н. Кутоманов Д. Є., доц., д.ю.н. Цесарський Ф. А., доц., д.ю.н. Юровська В. В., доц., к.ю.н. Єрьоменко В. В., доц., к.ю.н. Вєтухова І. А., доц., к.ю.н. Лозовой С. В., доц., к.ю.н. Сільченко С. О., доц., к.ю.н. Кравцов Д. М., доц., к.ю.н. Свічкарьова Я. В., доц., к.ю.н. Середа О. Г., доц., к.ю.н. Юшко А. М., доц., к.ю.н. Яковлєв О. А., доц., к.ю.н. Швець Н. М., доц., к.ю.н. Яковлєва Г. О., доц., к.ю.н. Зіноватна І. В., доц., к.х.н. Ковжога С. О., доц., к.т.н. Карманний Є. В, доц., к.т.н. Зенін А. П., ас., к.ю.н. Прудников В. А., ас., к.ю.н. Красюк Т. В., ас., к.ю.н. Конопельцева О. О., ас., к.ю.н. Авескулов В. Д., ас., к.ю.н. Луценко О. Є., ас., к.ю.н. Яригіна Є. П., ас., к.ю.н. Дума О. О., ас., к.ю.н. Корнєва П. М., ас. Соловйов О. В., ас. Вєннікова В. В., ас. Орлова Н. Г., ас. Кононенко В. А., асп. Колосов І. В., асп. Миколайчук А. В., асп. Скакун С. О., асп. Лисенко С. Ю., асп. Дейнека В. С., асп. Жовнір Т. Л.

Оновлення кадрового складу наукової школи планується за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів у 2019-2023 рр. (15-17 аспірантів). В рамках наукової школи заплановано захисти кандидатських дисертацій: 1) Вєннікова В. В. Особливості розгляду спорів у сфері соціального забезпечення (2020 р.); 2) Колосов І. В. Процедурні та процесуальні норми як інструмент запобігання та вирішення трудових спорів (2020 р.); 3) Миколайчук А. В. Правовий статус   працівників, які поєднують роботу з навчанням (2020 р.); 4) Скакун С. О. Правове регулювання проходження стажування (2020 р.); 5) Лисенко С. Ю. Припинення трудових відносин у разі порушення правил прийняття на роботу (2021 р.); 6) Дейнека В. С. Свобода сторін трудового договору при його укладенні (2022 р.); 6) Жовнір Т. Л. Самозайнята особа – суб’єкт права соціального забезпечення (2022 р.)

В рамках наукової школи заплановано захист докторської дисертацій: 1)  Яковлєв О. А. Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України (2020 р.).

Наукова школа «Школа правового аналізу сучасних тенденцій оподаткування» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Кучерявенко М. П., заступником керівника – д.ю.н., проф. Дмитрик О. О. Кадровий склад наукової школи наступний: проф. Алісов Є. О., проф. Лукашев О. А., д.ю.н. Білінський Д. О., д.ю.н. Дамірчиєв М. І., доц. Бондаренко І. М., доц. Дуравкін П. М., доц. Шульга Т. М., доц. Котенко А. М., доц. Головашевич О. О., к.ю.н. Маринів Н. А., доц. Кобильнік Д. А., доц. Шаренко М. С., к.ю.н. Токарєва К. О.

Оновлення кадрового складу наукової школи планується за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів у 2019-2023 рр. В рамках наукової школи заплановано захисти кандидатських дисертацій:  1) Шугалєєва І. Г. «Оціночні поняття у фінансово-правовому регулюванні»; 2) Сіренко М. М. «Правове регулювання непрямого оподаткування в Україні»; 3) Мандзюк О. І. «Правове регулювання об’єкту податку на доходи фізичних осіб»; 4) Конопльова О. Ю.  «Правове регулювання місцевих податків та зборів»; 5) Ковальчук А. С. «Фінансово-правове регулювання платіжних систем в Україні»; 6) Таранов  А. В. «Правові засади розподілу видатків між бюджетами в Україні»; 7) Брояков С.В. «Податкові консультації в механізмі податкового адміністрування»;  8) Кліменко Д. І. «Правове регулювання транспортного податку в Україні; 9) Сіренко М. М.  «Правове регулювання акцизного податку в Україні; 10) Лядов А. Г. «Фінансово-правові основи валютного регулювання в Україні»; 11) Плеханов М. В. «Правове регулювання трансфертного ціноутворення в Україні»; 12) Козар А. М. «Правова природа бюджетної децентралізації». В рамках наукової школи заплановано захисти докторських дисертацій: 1) Мамалуй О. О.  «Процедури реалізації податково-правових норм»; 2) Олендер І. Я. «Правове регулювання виконання податкового обов’язку в режимі усунення подвійного оподаткування».

Наукова школа «Теоретичні проблеми розбудови правової держави та верховенство права» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Петришин О. В., заступником керівника – д.ф.н., проф. Максимов С. І. Кадровий склад наукової школи наступний: Окладна М. Г., к.і.н., доцент; Бенедик І. В., к.ю.н., доцент; Олейников С. М., к.ю.н., доцент; Богачова Л. Л., к.ю.н., доцент; Авраменко Л. В., к.ю.н., доцент; Дашковська О. Р., д.ю.н., професор; Процюк І. В., д.ю.н., професор; Смородинський В. С., к.ю.н., доцент; Хаустова М. Г., к.ю.н., доцент; Вовк Д. О., к.ю.н., доцент; Размєтаєва Ю. С., к.ю.н., асистент; Уварова О. О., к.ю.н., доцент; Прийма С. В., к.ю.н., доцент; Трихліб К. О., к.ю.н., асистент.

В рамках наукової школи заплановано захисти кандидатських дисертацій: 1) Вадімов А. П. «Соціальна ефективність законодавства»  (2019 рік); 2) Петровська О. К. «Корпоративна нормотворчість: загальнотеоретична характеристика» (2019 р.); 3) Бібік О. В.  «Юридичні презумпції і фікції у правозастосуванні»  (2020 р.); 4) Старикова С. І. «Застосування правових доктрин в юридичній практиці»  (2020 р.); 5) Цололо В. В.  «Права людини та їх межі»  (2020 р.).

Наукова школа «Правова школа досліджень європейських і євроатлантичних інтеграційних процесів» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Яковюк І. В., заступником керівника – к.ю.н., доц. Трагнюк Л. Я.

Оформленню школи передували наукові пошуки співробітників кафедри міжнародного права Яковюка І. В., Трагнюк О. Я., Комарової Т. В., Анакіної Т. М., які були зосереджені на розробці широкого кола питань, пов’язаних із проблемами європейської інтеграції і реалізації суверенітету держав в  умовах їх членства у складі наднаціонального інтеграційного утворення (на прикладі Європейського Союзу). Результати наукових пошуків втілилися в 1 одноособовій монографії та 8 колективних монографіях і отримали визнання у наукової громадськості: у 2012 р. Яковюк І. В., Трагнюк О. Я., Комарова Т. В. стали стипендіатами премії імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства».

Проблематика досліджень наукової школи мають міждисциплінарний характер і охоплюють спеціальності 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.04, 12.00.11.

Наукова школа була заснована у 2015 р. і первісно функціонувала на базі кафедри міжнародного права. З грудня 2018 р., після поділу кафедри міжнародного права, вона функціонує в рамках кафедри права Європейського Союзу. Станом на грудень 2018 р. до складу наукової школи входила 31 особа, з них: докторів юридичних наук, професорів – 1; кандидатів юридичних наук, доцентів – 6; кандидатів юридичних наук – 3; докторантів – 1; аспірантів – 20.

Одним з пріоритетів діяльності наукової школи є постійне оновлення її персонального складу за рахунок залучення до її складу докторантів і аспірантів, які зазвичай попередньо займаються науковою діяльністю у гуртку з проблем права Європейського Союзу та/або магістратурі міжнародно-правового факультету Університету. У 2020 р. планується захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – 1 (Шестопал С. С.). У 2021 р. планується захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – 2 дисертації (Полиця В. П., Ярмак В. Ю.).

Наукова школа «Правові дослідження концептуальних засад адміністративного права та публічного адміністрування» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Настюк В. Я., заступником керівника – д.ю.н., проф. Шаповал Р. В.

Кадровий склад наукової школи складається з: д.ю.н., проф. Коваленко Л. П., д.ю.н., доц. Шевчук О. М., к.ю.н., доц. Богуцький В. В., к.ю.н., доц. Компанієць І. М., к.ю.н., доц. Мартиновський В. В., к.ю.н., доц. Мех Ю. В.,  к.ю.н., доц. Солнцева Х. В., к.ю.н., ас. Шовкопляс О. В., к.ю.н., ас. Плетньова А. Є., асп. Повидиш В. В.

Наукова школа буде постійно оновлюватися за рахунок входження до її складу молодих викладачів та аспірантів (6-7 аспірантів). Заплановано захисти докторських дисертацій: Карелін В. В. «Адміністративно-правові режими у сфері організації виконання покарань»,  Клімова С. М. «Організаційно-правові основи управління публічними фінансами в Україні», Іванова Г. С. «Адміністративно-правове регулювання у сфері агропромислового комплексу», Солнцева Х. В. «Адміністративно-правове регулювання поліцейської діяльності: порівняльний аспект».

Наукова школа «Дослідження проблем муніципального права, державного будівництва та місцевого самоврядування» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Серьогіна С. Г., заступником керівника – д.ю.н., проф. Любченко П. М.

Кваліфікаційний склад наукової школи: доц. Величко В. О., доц. Бодрова І. І., доц. Стешенко Т. В., доц. Соляннік К. Є., доц. Болдирєв С. В., доц. Лялюк О. Ю., доц. Закоморна К. О., доц. Гончаренко О.А., доц. Петришина М. О.,  доц. Гринчак А. А., доц. Шеверєва В. Є., доц. Новиков О. В., доц. Фролов О. О., ас. Фоміна С. В., ас. Шутова О. С., ас. Муртіщева А. О., ас. Чиркін А. С., ас. Новак А. О., ас. Омелько І. І., ас. Маринів А. В., асп. Підоненко В. В., асп. Сергієнко А. А., асп. Терехова Т. О.

Метою кадрової політики школи на сучасному етапі є подальший розвиток кадрового потенціалу наукової школи за рахунок підготовки наукової молоді (наявність аспірантів з перспективами подальшого їх захисту) та професійного зростання науковців. Заплановано у 2020 році захист кандидатських дисертацій: Муртіщевої А. О., Лучко М. О., Омелько І. І., Коваленко М. Г.; у 2021 – Підоненко В. В., Сергієнко А. А. У 2022 році – Терехової Т. О.

Наукова школа «Правові дослідження концептуальних засад земельних та аграрних відносин» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Шульга М. В., заступником керівника – д.ю.н., проф. Статівка А. М.

До складу наукової школи входить 23 особи, з них: доктор юридичних наук, професор  – 2; доктор юридичних наук, доцент  – 1; кандидатів юридичних наук, доцентів – 10; кандидатів юридичних наук – 7; аспірантів – 2.

Проблематика досліджень наукової школи охоплює спеціальність 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Одним з пріоритетів діяльності наукової школи є постійне оновлення її персонального складу за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів, які зазвичай попередньо займаються науковою діяльністю у науковому гуртку кафедри земельного та аграрного права університету. На 2020 рік заплановані захисти докторських дисертацій Лісової Т. В. та Шарапової С. В.; на 2021 рік заплановані захисти кандидатських дисертацій Кондратюк А. С., Говорун М. Д., Малохліб О. С.

Наукова школа «Закономірності становлення та розвитку української національної державності» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Гончаренко В. Д., заступником керівника – д.ю.н., проф. Єрмолаєв В. М.

До наукової школи входять: д.ю.н, проф. Рум’янцев В. О.; к.ю.н., доц. Васильєв Є. О.; к.ю.н., доц. Власенко С. І.; к.ю.н., доц. Лизогуб В. А.; к.ю.н., доц. Лісогорова К. М.; к.ю.н., доц. Матвєєва Т. О.; к.ю.н., доц. Походзіло Ю. М.; к.ю.н., доц. Скуратович І. М.; к.ю.н., доц. Тихоненков Д. А.; к.ю.н., доц. Шевердін М. М.; к.ю.н., доц. Шигаль Д. А.; к.ю.н., доц. Булгаков А. О.; к.ю.н., ас. Григоренко Д. А.; к.ю.н., ас. Казак Р. А.; к.ю.н., ас. Омарова А. А.; к.ю.н., ас. Стеценко Н. С.; к.ю.н., ас. Гоцуляк С. Л.; ас. Харасик Н. О.

Заплановано захист кандидатської дисертацій Гайденко М. І. у 2021 р. та докторської дисертації Шигалем Д. А. у 2023 р.

Наукова школа «Кримінальний процес як засіб захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави: теоретико-прикладні та правові основи» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Шило О. Г., заступником керівника – к.ю.н., доц. Філін Д. В.

Членами наукової школи є:  к.ю.н., доц. С. В. Давиденко; к.ю.н., ас. Є. В. Повзик; к.ю.н., ас. О. В. Верхогляд-Герасименко; к.ю.н., ас. А. В. Панова; к.ю.н., ас. І. В. Вегера-Іжевська; к.ю.н., ас. О. В. Бабаєва;  к.ю.н., ас. О. І. Марочкін; асп. В .С. Новожилов.

У період із 2020 по 2023 роки на кафедрі планується захист дисертацій  на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»: 1) аспіранта В.С. Новожилова «Завдання кримінального провадження» (наук. керівник: проф. О.Г. Шило); 2) здобувача М. З. Луціва «Особливості досудового розслідування злочинів проти порядку проходження військової служби (статті 407-409 КК України) (кримінальний процесуальний аспект)» (наук. керівник: проф. О.Г. Шило).

Наукова школа «Кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Головкін Б. М., заступником керівника – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х.

Членами наукової школи є: 3 доктора юридичних наук, професори – Б. М. Головкін, А. Х. Степанюк, О. Ю. Шостко; 6 кандидатів юридичних наук, доцентів – О. В. Лисодєд, С. Ю. Лукашевич, В. Ф. Оболенцев, В. В. Пивоваров,  М. В. Романов, О. В. Ткачова; 1  кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник –  К. А. Автухов; 1  кандидат юридичних наук, в.о. доцента – О. В. Таволжанський; 5  кандидатів юридичних наук, асистенти – О. В. Гальцова, К. Д. Кулик, М. Ю. Кутєпов, О. В. Новіков,  Н. В. Сметаніна.

Метою кадрової політики школи на сучасному етапі є подальший розвиток кадрового потенціалу наукової школи за рахунок підготовки наукової молоді (наявність аспірантів – О. М. Бурда, Р. П. Іжевський – з перспективами подальшого їх захисту) та професійного зростання науковців.

Наукова школа «Судового права» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Москвич Л. М., заступником керівника – к.ю.н., проф. Каркач П. М.

Наукова школа первісно функціонувала на базі кафедри організації судових та правоохоронних органів університету, після реорганізації якої (10 грудня 2018 р.) продовжує функціонувати на базі новоствореної кафедри судоустрою та прокурорської діяльності. Станом на грудень 2018 р. до складу наукової школи входило 20 осіб, з них: докторів юридичних наук, професорів – 1; кандидатів юридичних наук, професорів – 1; кандидатів юридичних наук, доцентів – 6; кандидатів юридичних наук – 4, докторантів – 1; аспірантів – 7.

Одним з пріоритетів діяльності наукової школи є постійне оновлення її персонального складу за рахунок залучення до її складу докторантів і аспірантів, які зазвичай попередньо займаються науково-дослідною діяльністю у гуртку з судового права.

Робота над дисертаційними дослідженнями продовжується. Зокрема, навчається в докторантурі Лапкін А. В. У 2020 р. заплановано захист кандидатських дисертацій Материнко М. О. та Шевцової Я. О., у 2021-2022 рр. планується захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гафича І. І. та Зашупіної Ю. В.

Наукова школа «Актуальні проблеми Загальної частини кримінального права і відповідальності за окремі види злочинів» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Панов М. І., заступником керівника – д.ю.н., доц. Харитонов С. О.

Кадровий склад наукової школи: к.ю.н., доц. Володіна О. О.; к.ю.н., доц. Гальцова В. В.; к.ю.н., доц. Дзюба Ю. П.; к.ю.н., доц. Ємельяненко В. В.; к.ю.н., доц. Зінченко І. О.; к.ю.н., доц. Самощенко І. В.; к.ю.н., доц. Оробець К. М.

Наукова школа буде постійно оновлюватися за рахунок входження до її складу молодих викладачів та аспірантів, зокрема,  к.ю.н., ас. Осадчої А. С., ас. Барської Л. Т., асп. Чаюк Ю. С., асп. Щербиніної І. Ю., асп. Шапошнікова Ю. В.

Заплановані захисти кандидатських та докторських дисертацій на 2019-2023 роки. Докторські дисертації: Оробець К. М. «Аксіологічний підхід у кримінальному праві: проблеми теорії та практики»; Гальцова В. В. «Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх за кримінальним правом України»; Самощенко І. В. «Насильство в кримінальному праві: теоретико-правове дослідження»; Володіна О. О. «Проблеми кримінально-правової охорони здоров’я людини». Кандидатські дисертації: Барська Л. Т. «Кримінальна відповідальність за незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»; Шапошніков Ю. В. «Кримінальна відповідальність за непокору (ст. 402 КК України)»; Щербініна І. Ю. «Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони складу злочину: поняття, види, функції»; Чаюк Ю. С. «Умисна форма вини за кримінальним правом України».

Наукова школа «Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Задихайло Д. В., заступником керівника – д.ю.н., доц. Мілаш В. С.

До складу наукової школи за час її існування входило 23 особи, з них докторів юридичних наук, професорів – 1; докторів юридичних наук, доцент – 1;   кандидатів юридичних наук, доцентів  – 8; кандидатів юридичних наук, асистентів –5;  аспірантів – 8.

У 2015 році Задихайлом  Д. В. була висунута науково-дослідна програма, яка стала системо-утворюючим фактором існування правової школи досліджень теоретичних та практичних проблем господарського законодавства в умовах економічної глобалізації.

Проблематика досліджень наукової школи охоплює спеціальність 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

У 2020 р. планується захист  дисертацій: 1) на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:   Швидка Т. І. «Конкурентне законодавство України в умовах економічної глобалізації»; Остапенко Ю. І. «Розвиток господарського законодавства України: систематизація та вимога змістовної модернізації»; 2) на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Мазалова А. О. «Публічно-приватне партнерство в сучасних економічних умовах (господарсько-правовий аспект)»; Лавренюк Т. А. «Принципи господарського права: інструментальний аспект»; Вольвач Б. В. «Правова політика в сфері регулювання відносин неплатоспроможності боржника». У 2021 р. планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Косінової К. С. «Господарсько-правове забезпечення аутсорсингових відносин в національній економіці». У 2022 р. планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гольєвої Н. К. «Удосконалення законодавства України про інноваційну діяльність: напрями, засоби та систематизація».

Наукова школа «Кафедри цивільного права № 2» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Яроцький В. Л., заступником керівника – д.ю.н., доц. Надьон В. В.

Кадровий склад наукової школи:  д.ю.н., доц. Бірюкова А. Г., к.ю.н., доц. Мороз М. В., д.ю.н., доц. Явор О. А., к.ю.н, доц. Домашенко М. В.,  к.ю.н., доц. Чуйкова В. Ю., доц. Крижна В. М., д.ю.н, доц. Сімсон О. Е.,  к.ю.н., доц. Спасибо І. А., к.ю.н., доц. Тупицька Є. О., к.ю.н., доц. Євков А. М., к.ю.н., доц. Піддубна В. Ф., к.ю.н., ас. Скакун Ю. Є., к.ю.н., ас. Іванова К. Ю., к.ю.н., ас. Маслова – Юрченко К. О., к.ю.н., ас. Колісникова Г. В., к.ю.н., ас. Бровченко Т. І., к.ю.н., ас. Гузь Є. В., к.ю.н., ас. Музика Т. О., к.ю.н., ас. Попов В. А., к.ю.н., ас. Рубан О. О.

Наукова школа буде постійно оновлюватися за рахунок входження до її складу докторантів та аспірантів, зокрема, аспірантів Філонової Ю. М.,  Байрачної М. І., Павловського О. С., Рекової Ж. О., Скорописової Н. І., Стойка О. В., Ступницького К. В., здобувачів Походзіло Л. М., Сердюк О. О., докторантів Погребняка В. Я., Васильєва В. В.

Заплановані захисти кандидатських та докторських дисертацій. У 2020 р.: Походзіло Л. М. «Прийомна сім’я як суб’єкт забезпечення здійснення та захисту прав підопічних осіб»; Сердюк О. О. «Цивільно-правові способи захисту прав учасників кредитних відносин в Україні»; Ступницький К. В. «Цивільні правовідносини у сфері зберігання речей, що є предметом спору(секвестр) в Україні». У 2021 р. докторські дисертації:  Погребняк В. Я. «Виникнення, перехід та припинення суб’єктивних цивільних прав»; Васильєв В. В. «Саморегулювання майнових цивільних відносин в Україні». У 2020 р.: Павловський О. С. «Договір поставки нотаріальних ресурсів за участю військових частин відповідно до законодавства України»; Рекова Ж. О. «Правовідносини між пацієнтом та лікарем у сфері надання медичних послуг за цивільним законодавством України»; Скорописова Н. І. «Поняття та ознаки ділової репутації юридичної особи».

Наукова школа «Правова школа досліджень теоретичних і практичних проблем організації та діяльності інституту адвокатури  в умовах євроінтеграції» створена згідно з наказом ректора університету  № 469-К від 07.12.2018 р. («О переведенні викладачів до новостворених кафедр»). До цієї дати члени наукової школи здійснювали свою діяльність у складі наукової школи кафедри «Організація судових та правоохоронних органів» (на цей час кафедри: «Судоустрою та прокурорської діяльності»). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Вільчик Т. Б.

Оформленню школи передували наукові пошуки співробітників кафедри Т. Б. Вільчик, І. В. Назарова, О. М. Овчаренко, О. О. Шандули, Я. О. Ковальової, Ю. О. Рємескової, які були зосереджені на розробці широкого кола питань, пов’язаних із проблемами функціонування судової влади в Україні, організації та діяльності інститутів прокуратури та адвокатури.

Проблематика досліджень наукової школи охоплює спеціальність 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

До складу наукової школи на момент її заснування входило 10 осіб, з них: доктор юридичних наук, доцент  – 2; доктор юридичних наук, асистент – 1; кандидатів юридичних наук, доцентів – 1; кандидатів юридичних наук – 2; асистент – 1; аспірантів – 3.

Одним з пріоритетів діяльності наукової школи є постійне оновлення її персонального складу за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів, які зазвичай попередньо займаються науковою діяльністю у науковому гуртку кафедри адвокатури університету.

У 2020 році планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сухарко А. В. «Правовий статус Вищої ради правосуддя». У 2021 р. планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Демчина Т. Ю. «Організаційно-правові засади реалізації принципу незалежності у діяльності адвокатури»; Коцура Т. А. «Організаційно-правові засади утворення та ліквідації судів в Україні». У 2022 році планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ковтун С. О. «Адвокатське самоврядування в Україні». У 2023 році планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Шандули О. О. «Адвокатура як інститут реалізації права на безоплатну правничу допомогу: концептуальний аналіз».

Наукова школа «Легітимізація прагматичних потреб у міжнародному публічному праві» створена згідно з наказом ректора університету  № 469-К від 07.12.2018 р. («О переведенні викладачів до новостворених кафедр»). Керівником наукової школи є к.ю.н. доц. Стешенко В. М., заступником керівника – к.ю.н., доц. Тарасов О. В.

Кадровий склад наукової школи на момент її заснування:  д.ю.н., проф. Сердюк О. В., д.ю.н., доц. Щокін Ю. В., д.ю.н., доц. Кудас І. Б., д.ю.н., доц. Сенаторова О. В., д.ю.н., доц. Сіваш О. М., к.ю.н., ас. Калмикова О. С., к.ю.н., ас. Аббакумова Д. В.

В рамках розвитку наукової школи заплановані захисти кандидатських дисертацій: Мірзоєв Руфат Ширзад огли «Міжнародно-правове регулювання транскордонного співробітництва (на прикладі України)» – орієнтовно у 2020–2021 роках; Єфіменко Юлія Олександрівна «Міжнародно-правовий статус капітана морського торговельного судна» – орієнтовно у 2020–2021 роках; Бєлих Ярослав Євгенович «Доктрина “провідного рішення” (leading case) у практиці Європейського суду з прав людини» – орієнтовно у 2021–2022 роках; Науменко Наталя Миколаївна «Міжнародно-правове співробітництво України з питань реадмісії» – орієнтовно у 2021–2022 роках; Отенко Павло Васильович «Правові акти Комісії Європейського Союзу» – орієнтовно у 2021–2022 роках; Требіна Олеся Михайлівна «Контрольні механізми конвенцій Ради Європи» – орієнтовно у 2021–2022 роках.