Наукові школи

В Університеті створено та функціонують 24 наукові школи, до яких входять науково-педагогічні працівники відповідних кафедр. Наукові школи постійно оновлюються за рахунок входження до її складу молодих викладачів та аспірантів.

Так, наукова школа «Перспективи розвитку сучасного кримінального законодавства України з урахуванням європейських стандартів» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначений доктор юридичних наук, професор Тацій В. Я., заступником керівника – професор Тютюгін В. І.  Кадровий склад наукової школи: проф. Баулін Ю. В., проф. Борисов В. І., проф. Демидова Л. М., доц. Киричко В. М., доц. Орловський Р. С., доц. Гродецький Ю. В., доц. Пономаренко Ю. А., доц. Радутний О. Е., доц. Харитонова О. В., доц. Ус О. В., доц. Гринчак С. В., доц. Байда А. О., доц. Євдокимова О. В., ст. наук. співроб. Шепітько М. В., доц. Горностай А. В., к.ю.н. Забуга Ю. Ю., к.ю.н. Рубащенко М. А., к.ю.н. Марадіна Ю. С., асп. Репа С. О., асп. Завалішина О. С.

Наукова школа буде постійно оновлюватися за рахунок входження до її складу молодих викладачів та аспірантів, зокрема,  к.ю.н., ас. Шульженко Н. В., ас. В’юника М. В., асп. Романченко Д. І.

На 2019-2023 роки заплановано захисти докторських дисертацій  Орловського Р. С., Пономаренка Ю.А., Харитонової О. В., Горностай А. В. та кандидатських дисертацій В’юника М. В., Репи С. О., Завалішиної О. С., Романченко Д. І., Бідної О. І., Сохікян А. С., Плахотник Г. В.

 

Наукова школа «Харківська школа кримінального процесуального права» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначена доктор юридичних наук, професор Капліна О. В., заступником керівника – проф. Трофименко В. М.  Кадровий склад наукової школи: доц. Вапнярчук В. В., доц. Карпенко М. О., доц. Маринів В. І., доц. Мирошниченко Т. М., доц. Тищенко О. І., доц. Туманянц А. Р., к.ю.н. Демура М. І., к.ю.н. Лейба О. А.,  к.ю.н. Перепелиця С. І., асп. Глідер І. В., асп.  Котова А. С.,  асп. Дробчак Л. В.

Метою кадрової політики школи на сучасному етапі є подальший розвиток кадрового потенціалу наукової школи за рахунок підготовки наукової молоді (наявність 11 аспірантів з перспективами подальшого їх захисту) та професійного зростання науковців.

 

Наукова школа «Правове регулювання цивільних і сімейних відносин за законодавством України» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначена кандидат юридичних наук, професор Борисова В. І., заступником керівника – проф. Спасибо-Фатєєва І. В. До складу наукової школи входить 23 викладача, які мають науковий ступінь, з них: 1 – к.ю.н., професор, 2 д.ю.н.: – 1 професор, 1 доцент; 15 к.ю.н., доцентів; 6 – к.ю.н., асистентів:  проф. Пучковська І. Й., доц. Баранова Л. М., доц. Коробцова Н. В., доц. Ісаєв А. М., доц. Печений О. П., доц. Соловйов О. М., доц. Сурженко О. А., доц. Таш’ян Р. І., доц. Ус М. В., доц. Янишен В. П., к.ю.н. Біляєв О. О.,  к.ю.н. Карнаух Б. П., к.ю.н. Філатова Н. Ю.

Одним з приоритетів діяльності наукової школи є постійне оновлення персонального складу за рахунок залучення до її складу докторантів і аспірантів, які зазвичай попередньо займаються науковою діяльністю у студентських гуртках з проблем цивільного і сімейного права.

У 2020 році планується захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – 5: Донца А. Г., Іванова А. М., Казанцева С. В., Кацюба К. В., Балюка В. М., у 2021 році – 1 Силкіної О. О.

 

Наукова школа «Дослідження сектору правосуддя і цивільного процесу» (школа професора Комарова В. В.) створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначено кандидата юридичних наук, професора Комарова В. В., заступником керівника – проф. Гусарова К. В. Кадровий склад наукової школи: доц. Баранкова В. В., доц. Жушман М. В., к.ю.н. Кравцов  С. О., доц. Мамницький  В. Ю., доц. Рожнов  О. В.,  доц. Сакара Н. Ю., доц. Світлична Г. О., доц. Сібільов Д. М., доц. Удальцова І. В., к.ю.н. Цувіна Т. А., к.ю.н. Гузе К.А.

Оновлення кадрового складу наукової школи планується за рахунок захисту кандидатських та докторських дисертацій наступними аспірантами та докторантами: 1) Лимарь І. В. «Судовий контроль за виконавчим провадженням у цивільному процесі» планується захист кандидатської дисертації на жовтень 2020 року; 2) Тубольцева Я. С.  «Розгляд судом справ про усиновлення» планується захист кандидатської дисертації на жовтень 2020 року; 3) Білоус К. В. «Малозначні спори в цивільному судочинстві» планується захист кандидатської  дисертації на  травень 2022 року; 4) Швецова Л. А. «Медіація у сфері цивільної юрисдикції» планується захист кандидатської дисертації на  травень 2022 року.

 

Наукова школа «Проблеми формування правової держави та народовладдя (історія, теорія, практика)» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначено доктора юридичних наук, професора Битяка Ю. П., заступником керівника – проф. Гаращука В. М. Кадровий склад наукової школи: проф. Н. П. Матюхіна; професор, к.ю.н. М. Г. Шульга; д.ю.н, доц. Д. В. Лученко, к.ю.н, доц. В. В. Зуй, к.ю.н, доц. О. Б. Червякова, к.ю.н, доц. О. Т. Зима, к.ю.н, доц. Н. Б. Писаренко, к.ю.н, доц. І. В. Бойко, к.ю.н, доц. О. М. Соловйова, к.ю.н, доц. В. А. Сьоміна, к.ю.н, доц. І. Г. Ігнатченко, к.ю.н, доц. Я. С. Рябченко; к.ю.н, доц. С. А. Федчишин, к.ю.н, доц. О. О. Марченко, к.ю.н, доц. М. С. Ковтун; к.ю.н., асист. Д. О. Біленська.

Передбачається, що кадровий склад наукової школи поповнять і внесуть нові ідеї 10–12 молодих учених-аспірантів та докторантів. Планується захист докторських дисертацій: 1) Писаренко Н. Б. «Концептуальні основ адміністративного судочинства»; 2) Червякова О. Б. «Організаційно-правові засади державного управління інформаційними ресурсами України»; 3) Федчишн С. А. «Дипломатична служба України: організаційно-правові засади»; 4) Ковтун М. С. «Проблеми адміністративно-правового регулювання міграційною сферою в Україні»; 5) Зима О. Т. «Правове регулювання відносин у сфері реклами. Адміністративно-правовий аспект»; 6) Зелінська Я. С. «Теоретико-методологічні та правові засади протидії зловживанню процесуальними правами в адміністративному судочинстві». Планується захист кандидатських дисертацій: 1) Полях Н.А. «Застосування практики Європейського суду з прав людини у адміністративному судочинстві»; 2) Калантай М. В. «Адміністративно-правове регулювання митних спорів»; 3) Редіна П. В. «Організаційно-правові засади управління вищою освітою в Україні»; 4) Сверлович О. В. «Адміністративно-правові засади управління міграційною справою в Україні»; 5) Фівкін П. М. «Адміністративно-правові засади діяльності юридичної служби Міністерства оборони України»; 6) Сергєєва А. Ю. «Медіація як спосіб врегулювання адміністративно-правових спорів»; 7) Ус М. В. «Адвокат в провадженні у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів»; 8) Хохлова А. О. «Адміністративно-правове регулювання у сфері використання штучного інтелекту» та ін.

 

Наукова школа «Перспективні напрямки розвитку конституціоналізму у ХХІ столітті: конституційне прогнозування» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначений д.ю.н., проф. Барабаш Ю. Г., заступником керівника – к.ю.н., доц. Слінько Т. М. Кадровий склад наукової школи: к.ю.н., доц. Кушніренко О. Г.; к.ю.н., доц. Речицький В. В.; к.ф.н., доц. Байрачна Л. К.; к.ю.н., доц. Кичун В. І.; к.ю.н., доц. Летнянчин Л. І.; к.ю.н., доц. Дахова І. І.; к.ю.н., доц. Чуб О. О.; к.ю.н., доц. Ткаченко Є. В.; к.ю.н., доц. Берченко Г. В.; к.ю.н., доц. Ковтун В. І.; к.ю.н., ас. Павшук К. О.; к.ю.н., ас. Романюк П. В.; к.ю.н., ас. Мохончук Б. С.; асп. Ілова О. В.; асп. Філіпський Д. П.; асп. Сендецька О. В.; асп. Кузьменко Ю. С.; асп. Макаров М. В.; асп. Малишкіна Н. О.

Заплановані захисти кандидатських та докторських дисертацій на 2019-2023 роки: кандидатські: 1) Ілова О. В.: «Конституційні гарантії підприємництва: порівняльно-правовий аспект»; 2) Філіпський Д. П.: «Обмеження державної влади як принцип і функція конституції»; 3) Сендецька О. В.: «Свобода вираження поглядів в сучасному конституційному праві: порівняльно-правовий аспект»; 4) Кузьменко Ю. С.: «Інститут громадянства в умовах глобалізованого світу:  конституційно-правові аспекти»; 5) Макаров М. В.: «Конституційно-правовий інститут громадянства в системі сучасних міграційних процесів»; 6) Малишкіна Н. О. «Конституційно-правові гарантії системи стримувань та противаг у взаємовідносинах органів державної влади в Україні». Докторські: 1) Слінько Т. М. «Конституційні засади інформаційної діяльності»; 2) Ткаченко Є. В. «Конституційно-правові засади публічної влади в Україні»; 3) Берченко Г. В. «Конституція як акт установчої влади»; 4) Ковтун В. І. «Сучасні конституційно-правові моделі соціальних прав людини: порівняльний аналіз».

 

Наукова школа «Правова школа досліджень теоретичних та практичних проблем екологічного законодавства в умовах євроінтеграції» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначений д.ю.н., проф. Гетьман А. П., заступником керівника – д.ю.н., проф. Соколова А. К. До складу наукової школи входить 19 осіб, з них: доктор юридичних наук, професор  – 1; доктор юридичних наук, доцент  – 1; кандидатів юридичних наук, доцентів – 8; кандидатів юридичних наук – 6; аспірантів – 3. Кадровий склад наукової школи: доц. Анісімова Г. В., доц. Размєтаєв С. В., доц. Ткаченко О. М.,  доц. Єрмолаєва Т. В., доц. Бредіхіна В. Л., доц. Черкашина М. К., доц. Донець О. В., доц. Шеховцов В. В., доц. Суєтнов Є. П.

Одним з пріоритетів діяльності наукової школи є постійне оновлення її персонального складу за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів, які зазвичай попередньо займаються науковою діяльністю у науковому гуртку кафедри екологічного права Університету.

У 2020 році планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Анісімової Г. В. «Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини». У 2021 році планується захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Оніщенко О. Ю. «Правове  регулювання добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі». У 2022 році планується захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 1) Пльохова А. Ю. «Забезпечення екологічної безпеки при видобуванні вугілля»; 2) Давидович К. О. «Правове забезпечення відтворення природних рослинних ресурсів».

 

Наукова школа «Теоретико-методологічні засади криміналістики і розроблення науково-технічних, тактико-психологічних засобів та інноваційних технологій у протидії злочинності» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи призначений д.ю.н., проф. Шепітько В. Ю., заступником керівника – д.ю.н., проф. Шевчук В. М. До складу наукової школи входять: д.ю.н., проф.      Журавель В. А., д.т.н., проф. Іванов В. Г., к.ю.н., доц. Алєксєйчук В. І., к.м.н., доц. Білецька Г. А., к.ю.н., доц. Булулуков О. Ю., к.ю.н., доц. Білоус В. В., к.ю.н., доц. Борисенко І. В., к.ю.н., доц. Дудніков А. Л., к.ю.н., доц.   Капустіна М. В., к.ю.н., доц. Костенко М. В., к.ю.н., доц. Курман О. В., к.ю.н., доц. Ломоносов Ю. В., к.ю.н., доц. Марушев А. Д., к.ю.н., доц. Мусієнко О. Л., к.ю.н., доц. Негребецький В. В., к.ю.н., доц. Семеногов В. В., к.ю.н., доц. Чорний Г. О., к.ю.н., к.ю.н., асист. Демидова Є. Є., к.ю.н., асист. Затенацький Д. В., к.ю.н., асист. Колеснікова І. А., к.ю.н., асист. Синчук В. В., к.ю.н., асист. Спасенко К. О., к.ю.н., асист. Яремчук В. О., аспірант Парфило І. В., аспірант Гіверц П. В.

Оновлення кадрового складу наукової школи планується за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів у 2019-2023 рр. В рамках наукової школи заплановано захисти кандидатських дисертацій: 1) аспірант Парфило І. В. «Криміналістична характеристика та основи розслідування фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів» (2021); 2) аспірант Гіверц П. В. «Криміналістичне дослідження нетипової вогнепальної зброї (за матеріалами Ізраїльської експертної практики)» (2021); 3) докторської дисертації доц. Булулукова О. Ю. «Теоретичні основи прийняття тактичних рішень в криміналістиці» (2020-2021).

 

Наукова школа «Дослідження проблем реалізації і захисту прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Ярошенко О. М., заступником керівника – д.ю.н., проф. Слюсар А. М. Кадровий склад наукової школи: проф., д.ю.н. Прилипко С. М., проф., к.ю.н. Жернаков В. В., доц., д.ю.н. Кутоманов Д. Є., доц., д.ю.н. Цесарський Ф. А., доц., д.ю.н. Юровська В. В., доц., к.ю.н. Єрьоменко В. В., доц., к.ю.н. Вєтухова І. А., доц., к.ю.н. Лозовой С. В., доц., к.ю.н. Сільченко С. О., доц., к.ю.н. Кравцов Д. М., доц., к.ю.н. Свічкарьова Я. В., доц., к.ю.н. Середа О. Г., доц., к.ю.н. Юшко А. М., доц., к.ю.н. Яковлєв О. А., доц., к.ю.н. Швець Н. М., доц., к.ю.н. Яковлєва Г. О., доц., к.ю.н. Зіноватна І. В., доц., к.х.н. Ковжога С. О., доц., к.т.н. Карманний Є. В, доц., к.т.н. Зенін А. П., ас., к.ю.н. Прудников В. А., ас., к.ю.н. Красюк Т. В., ас., к.ю.н. Конопельцева О. О., ас., к.ю.н. Авескулов В. Д., ас., к.ю.н. Луценко О. Є., ас., к.ю.н. Яригіна Є. П., ас., к.ю.н. Дума О. О., ас., к.ю.н. Корнєва П. М., ас. Соловйов О. В., ас. Вєннікова В. В., ас. Орлова Н. Г., ас. Кононенко В. А., асп. Колосов І. В., асп. Миколайчук А. В., асп. Скакун С. О., асп. Лисенко С. Ю., асп. Дейнека В. С., асп. Жовнір Т. Л.

Оновлення кадрового складу наукової школи планується за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів у 2019-2023 рр. (15-17 аспірантів). В рамках наукової школи заплановано захисти кандидатських дисертацій: 1) Вєннікова В. В. Особливості розгляду спорів у сфері соціального забезпечення (2020 р.); 2) Колосов І. В. Процедурні та процесуальні норми як інструмент запобігання та вирішення трудових спорів (2020 р.); 3) Миколайчук А. В. Правовий статус   працівників, які поєднують роботу з навчанням (2020 р.); 4) Скакун С. О. Правове регулювання проходження стажування (2020 р.); 5) Лисенко С. Ю. Припинення трудових відносин у разі порушення правил прийняття на роботу (2021 р.); 6) Дейнека В. С. Свобода сторін трудового договору при його укладенні (2022 р.); 6) Жовнір Т. Л. Самозайнята особа – суб’єкт права соціального забезпечення (2022 р.)

В рамках наукової школи заплановано захист докторської дисертацій: 1)  Яковлєв О. А. Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України (2020 р.).

 

Наукова школа «Школа правового аналізу сучасних тенденцій оподаткування» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Кучерявенко М. П., заступником керівника – д.ю.н., проф. Дмитрик О. О. Кадровий склад наукової школи наступний: проф. Алісов Є. О., проф. Лукашев О. А., д.ю.н. Білінський Д. О., д.ю.н. Дамірчиєв М. І., доц. Бондаренко І. М., доц. Дуравкін П. М., доц. Шульга Т. М., доц. Котенко А. М., доц. Головашевич О. О., к.ю.н. Маринів Н. А., доц. Кобильнік Д. А., доц. Шаренко М. С., к.ю.н. Токарєва К. О.

Оновлення кадрового складу наукової школи планується за рахунок залучення до її складу докторантів та аспірантів у 2019-2023 рр. В рамках наукової школи заплановано захисти кандидатських дисертацій:  1) Шугалєєва І. Г. «Оціночні поняття у фінансово-правовому регулюванні»; 2) Сіренко М. М. «Правове регулювання непрямого оподаткування в Україні»; 3) Мандзюк О. І. «Правове регулювання об’єкту податку на доходи фізичних осіб»; 4) Конопльова О. Ю.  «Правове регулювання місцевих податків та зборів»; 5) Ковальчук А. С. «Фінансово-правове регулювання платіжних систем в Україні»; 6) Таранов  А. В. «Правові засади розподілу видатків між бюджетами в Україні»; 7) Брояков С.В. «Податкові консультації в механізмі податкового адміністрування»;  8) Кліменко Д. І. «Правове регулювання транспортного податку в Україні; 9) Сіренко М. М.  «Правове регулювання акцизного податку в Україні; 10) Лядов А. Г. «Фінансово-правові основи валютного регулювання в Україні»; 11) Плеханов М. В. «Правове регулювання трансфертного ціноутворення в Україні»; 12) Козар А. М. «Правова природа бюджетної децентралізації». В рамках наукової школи заплановано захисти докторських дисертацій: 1) Мамалуй О. О.  «Процедури реалізації податково-правових норм»; 2) Олендер І. Я. «Правове регулювання виконання податкового обов’язку в режимі усунення подвійного оподаткування».

Наукова школа «Теоретичні проблеми розбудови правової держави та верховенство права» створена у вересні 2015 року (засідання Вченої Ради від 11.09.2015 р. № 1). Керівником наукової школи є д.ю.н., проф. Петришин О. В., заступником керівника – д.ф.н., проф. Максимов С. І. Кадровий склад наукової школи наступний: Окладна М. Г., к.і.н., доцент; Бенедик І. В., к.ю.н., доцент; Олейников С. М., к.ю.н., доцент; Богачова Л. Л., к.ю.н., доцент; Авраменко Л. В., к.ю.н., доцент; Дашковська О. Р., д.ю.н., професор; Процюк І. В., д.ю.н., професор; Смородинський В. С., к.ю.н., доцент; Хаустова М. Г., к.ю.н., доцент; Вовк Д. О., к.ю.н., доцент; Размєтаєва Ю. С., к.ю.н., асистент; Уварова О. О., к.ю.н., доцент; Прийма С. В., к.ю.н., доцент; Трихліб К. О., к.ю.н., асистент.

В рамках наукової школи заплановано захисти кандидатських дисертацій: 1) Вадімов А. П. «Соціальна ефективність законодавства»  (2019 рік); 2) Петровська О. К. «Корпоративна нормотворчість: загальнотеоретична характеристика» (2019 р.); 3) Бібік О. В.  «Юридичні презумпції і фікції у правозастосуванні»  (2020 р.); 4) Старикова С. І. «Застосування правових доктрин в юридичній практиці»  (2020 р.); 5) Цололо В. В.  «Права людини та їх межі»  (2020 р.).