Рада молодих вчених

Анісімов Кирило Германович

голова РМВ, асистент кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права
k.g.anisimov@nlu.edu.ua
+38050-18-59-842
м. Харків, вул. Григорія Сковороди 77
Детальніше

Рада молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених – співробітників Університету. Метою діяльності Ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів як всередині Університету, так і у взаємодії з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.

За час існування Ради молодих вчених її роботою керували О. В. Тарасов, О. В. Лисодєд, О. М. Лемешко, Ю. Г. Барабаш, К. Є. Соляннік,  А. О. Муртіщева. 30 вересня  2022 р. відбулись загальні збори молодих науковців університету, на яких за підсумками рейтингового он-лайн голосування було обрано новий склад Ради. Сьогодні Раду молодих вчених очолює аспірант кафедри цивільного права № 2   К. Г. Анісімов.

Для реалізації мети своєї діяльності Рада молодих вчених забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими всередині Університету, з радами молодих вчених Національної академії правових наук України, її структурних підрозділів, радами молодих вчених та науковими товариствами інших закладів вищої освіти, проводить роботу щодо висунення кандидатів із числа молодих вчених Університету в різноманітних конкурсах на здобуття премій та стипендій, популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності, бере участь у роботі наукових гуртків кафедр Університету, проведенні науково-теоретичних і науково-практичних заходів з актуальних наукових проблем. Зокрема, Рада молодих вчених є співорганізатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Юридична осінь», у ході роботи якої розглядаються актуальні проблеми різних галузей права.

Члени Ради беруть активну участь в організації вузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, що проводяться за ініціативою кафедр Університету (щорічної міжнародної наукової конференції «Тодиківські читання», всеукраїнської кримінологічної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Злочинність у глобалізованому світі», вузівської науково-практичної конференції студентів «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах» та ін.), у роботі конкурсних комісій, організації круглих столів та інших заходів.

Рада молодих вчених співпрацює із закладами вищої освіти та науковими установами, Радою молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації, Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.