Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Відповідно до Положення про стипендії Кабінету Міністрів України длямолодих вчених» (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 (далі – Постанова) зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 і від 23 серпня 1994 р. № 582», просимо до 05 жовтня 2022 року:

І. Провести атестацію наукових робіт стипендіатів, які з листопада 2021 року продовжували отримували та/або отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених (далі – стипендіати), та подати такі документи:

витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради (далі – Рада) закладу вищої освіти (далі – ЗВО), наукової установи (далі –НУ) щодо атестації наукової роботи стипендіата;анотований звіт стипендіата про досягнуті ним результати.

ІІ. Подати претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів Українидля молодих вчених (далі – стипендії).

Відповідно до пункту 1 Постанови засновано 320 щомісячних стипендій длямолодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюютьактуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів.Стипендії призначаються за рішенням президії Комітету з Державних премійУкраїни в галузі науки і техніки терміном на два роки і виплачуютьсястипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково допосадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії,різних доплат і надбавок.

Згідно з Положенням, затвердженим Постановою, особи, які висуваються наздобуття стипендій, повинні відповідати визначенню терміна «молодийвчений», наведеного у Законі України «Про наукову і науково-технічнудіяльність»;

вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати вік,визначений для молодих вчених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», на час їх висування для участі у конкурсі на здобуттястипендій;

на здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші молоді вченінаукових установ, організацій, закладів вищої освіти.

Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їх основноїроботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради науковихустанов, організацій, закладів вищої освіти та національних галузевих академійнаук (далі – Рада) за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторівнаук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодоговченого. Рішення про висунення приймається на засіданні Ради таємнимголосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше двох третинприсутніх членів Ради.

Ураховуючи зазначене, ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН,подають супровідний лист, де надається список претендентів на здобуттястипендій, та зведені відомості про наукові результати претендентів за формою,що додається, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від18 липня 2022 № 634 «Про затвердження Положення про стипендіальну комісіюз попереднього відбору претендентів на призначення стипендії КабінетуМіністрів України для молодих вчених», зареєстрованим у Міністерстві юстиціїУкраїни від 06 вересня 2022 року за №1013/38349, в паперовому вигляді та наUSB-флеш-накопичувачі.

Крім того, необхідно надіслати документи згідно з наведеним нижчепереліком, що формуються для кожного претендента на здобуття стипендії:

  1. Лист-подання (на бланку ЗВО/НУ), де зазначаються наукові результатипретендента, а також можливість проведення наукових досліджень. Лист-подання підписується керівником ЗВО/НУ та скріплюється печаткою.
  2. Витяг з протоколу засідання Ради про висунення претендента зарезультатами таємного голосування, завірений підписами та скріпленийпечаткою.
  3. Відомості про претендента, завірені відділом кадрів, де зазначається:прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження;повна назва організації, де він працює (навчається);посада (для аспірантів та докторантів – рік навчання);науковий ступінь, вчене звання;повна домашня та службова адреси, телефони.
  4. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних знауковими результатами і здібностями молодого вченого.
  5. Відомості про платіжні реквізити ЗВО, НУ в Державній казначейськійслужбі України у форматі ІВАN для перерахунку стипендій, підписані головнимбухгалтером ЗВО, НУ.
  6. Згоди на обробку персональних даних претендентів для МОН та Комітетувідповідно до додатків 1, 2.

На кожного претендента на здобуття стипендії подаються документи у двохпримірниках. Кожен примірник брошурується в окремій папці. На лицьовомубоці папки – надпис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України длямолодих вчених, Міністерство освіти і науки України, назва ЗВО або НУ,прізвище, ім’я, по батькові претендента.

Справи претендентів, які не пройшли конкурсний відбір, збереженню таповерненню не підлягають.

Документи претендентів на здобуття стипендій разом з супровідним листомта USB-флеш-накопичувачем надсилаються ЗВО та НУ до Міністерства освіти інауки України за адресою (з доставкою): бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ,01601.

Додаток:

  1. Згода МОН на обробку персональних даних претендента на 1 арк.
  2. Згода Комітету з Державних премій України в галузі науки і технікина обробку персональних даних претендента на 2 арк.
  3. Форма для подання відомостей про наукові результати претендентана призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодихвчених.